• Informačné okienka

   • Výchovno-vzdelávací proces je vždy spojený s komunikáciou. Učiteľ musí komunikovať nielen so žiakmi, ale mal by byť v kontakte aj s rodičmi. Prenos a spracovanie informácií, vytváranie pozitívnych vzťahov a tvorivej atmosféry nie sú možné bez tvorivej komunikácie.

    Preto Vám, milí rodičia ponúkame možnosť stretnutí s učiteľmi, s ktorými by ste sa chceli stretnúť okrem rodičovských schôdzok - tzv. informačné okienka v čase mimo vyučovania. Potrebné je si takéto stretnutie dohodnúť s tým ktorým učiteľom na telefónnych číslach:

    Sekretariát rš: 048/4125950

    Kancelária zrš: 048/4725415

    Zborovňa: 048/4725417

    Kancelária výchovnej poradkyne: 048/4725413

    Kabinet cudzích jazykov: 048/4725414

    Kabinet fyziky: 048/4725432

    Kabinet TSV: 048/4725429

    Aj touto cestou sa snažíme prispieť k zlepšeniu komunikácie s rodičmi.

    Kvôli aktuálnej situácii návštevník školy (netýka sa žiakov ZŠ SSV) môže vstúpiť do budovy len so súhlasom riaditeľky školy, musí sa preukázať Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka. Doporučujeme preto na komunikáciu využiť iné formy komunikácie (e-mail, edupage, telefonicky). Ďakujeme za pochopenie.