• Erasmus+

    • Aktuálny projekt:

     Prebieha realizácia projektu Erasmus+ s partnermi z krajín: Lotyšsko, Portugalsko, Rumunsko a Taliansko.

     https://ekostopa8.webnode.sk

     Schools for a greener Europe

     Je názov projektu Erasmus + v rámci výzvy KA229, č. projektu:  2020-1-SK01-KA229-078252_1, teda projekt zameraný na školské výmenné partnerstvá, ktorý bude trvať dva roky ( September 2020- August 2022).  Koordinátorom celého projektu je naša základná škola. Okrem nej na projekte participujú školy z Lotyšska, Rumunska, Talianska a Portugalska. Projekt je zameraný na zníženie ekologickej stopy nielen jednotlivých škôl, ale aj regiónu, kde školy sídlia.

     V projekte sme mali okrem naplánovaných aktivít zameraných na túto problematiku vycestovať do jednotlivých krajín a navštíviť partnerské školy. Bohužiaľ zatiaľ, vzhľadom na pandemickú situáciu kvôli vírusovému ochoreniu COVID-19 to nie je možné.

     Od začiatku septembra sa nám ale aj tak podarilo zrealizovať množstvo naplánovaných aktivít:

     1. September- Október 2020- sadenie stromov- aktivita určená pre žiakov a rodičov školy. (Stromy sme vysadili aj na školskom ihrisku)

     2. 28. septembra 2020- Európsky deň jazykov- propagácia krajín, ktoré sú zapojené v projekte - rozhlasové vysielanie

     3. Október 2020 - výpočet ekostopy u vybraných žiakov 3.-9. ročníkov

     4. 8. októbra 2020 - online stretnutie partnerských krajín

     5. 12. - 16.10.2020 - týždeň ekoaktivít na škole

     6. 19.10.2020 - online stretnutie partnerských krajín

     7. Tvorba Loga projektu, súťaž žiakov našej školy. Tri Logá potom postúpili do medzinárodnej súťaže a súťažili s ostatnými partnerskými krajinami

     8. 8.-10. decembra 2020 - Prvý medzinárodný online meeting organizovaný našou školou - Kick of meeting - Počas troch dni sme realizovali naplánované aktivity podľa programu. Súčasťou bol workshop o výrobe voskobalov, ku ktorému bolo natočené video, ktoré bolo odvysielané v televízii Hronka pod názvom: Cez internet budú učiť ako si vyrobia voskoobaly:

     https://www.youtube.com/watch?v=U612rYiliSM

     9. Na konci decembra bolo vyhlásené víťazné logo celého projektu. Vyhralo logo študentky z Lotyšska:

      

     Ukončené projekty:

     V školskom roku 2016/2017 sme sa zapojili do projektu Erasmus+ 2016-1-FRO-KA219-023901_4  pod názvom Breaking Barriers and Growing HEALTHY Futures, A New Europe - Prelomenie bariér a budovanie zdravšej budúcnosti, nová Európa.

     https://bbonline.sk/erasmus-otvara-mladym-ludom-nove-moznosti-poskytuje-nove-prilezitosti/

     Stránka projektu: https://www.edu-erasmus1.sk/

     V rámci projektu Erasmus+ naša škola počas troch rokov spolupracovala so školami z Anglicka, Francúzska, Talianska, PoľskaLitvy, aby sa učili o dôležitosti organickej stravy a farmárčenia. Tieto témy boli zahrnuté v osnovách niekoľkých predmetov ako sú výtvarná výchova, dejepis, biológia, chémia, anglický jazyk a etika. Cieľom bolo zlepšiť vedomosti našich študentov o ich okolitom prostredí, o dôležitosti  správnej výživy a v neposlednom rade zvýšiť ich nadšenie do učenia pomocou viacerých produktívnych foriem učenia sa, ako napríklad praktické zadania, viac exkurzií a viac komunikačného prístupu v učení  „Učíme sa  pýtaním otázok“ . Pre študentov sme sa snažili zabezpečiť väčší rozhľad v oblasti otázok ako odkiaľ pochádza naše jedlo, ako sa pestuje a ako sa dostane do obchodov. Takisto sme sa snažili zameriavať na tradičný slovenský spôsob života a na naše stravovanie v porovnaní s ostatnými krajinami, ktoré boli zapojené do projektu.

     "Ja, Victoria Sheldon a moja kolegyňa Jana Mičková sme sa nedávno vrátili z Birminghamu  vo Veľkej Británii, kde sme s kolegami z našich partnerských škôl  plánovali aktivity, ktoré naši študenti budú plniť počas projektu, ktorý skončí v roku 2019. Mali sme možnosť vidieť ako britskí učitelia zvládali triedy s veľkým počtom žiakov ako aj triedy s rôznymi etnickými a kultúrnymi skupinami.

     Waverly škola v Birminghame je novopostavená škola, ktorá funguje iba tri roky. Má 1200 študentov vo veku od 4 do 18 rokov. Škola nie je bezchybná, ale my sme boli vo všeobecnosti s ňou veľmi spokojné. Vec, ktorá nás najviac prekvapila bola schopnosť študentov hodnotiť samých seba, logicky myslieť a premýšľať o najlepšej voľbe od známok ku správaniu, a to s veľmi malým vstupom od učiteľa. Na škole bola skvelá súdržnosť, sčasti kvôli uniformám a tímovému systému, ale aj kvôli tomu, že od malička sú deti vo všetkých triedach vedené k ľudskosti, rovnosti, k snahe niečo dosiahnuť a rešpektu. Kvôli tomuto majú žiaci pocit, že ich vzdelávanie má význam a dokážu sa viac sústrediť na svoje silné ako na slabé stránky. Starší študenti mali možnosť sa dobrovoľne prihlásiť a učiť, alebo pomáhať mladším žiakom. Zistili sme, že po škole deviataci pomáhajú prvákom s úlohami a čítaním. Bolo to veľmi dojímavé a boli by sme rady, keby sa to podarilo zaviesť aj na našej škole." Victoria Sheldon, lektorka AJ.

     Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo vo Francúzsku, v dedine pri Paríži, v termíne 2. - 8. apríla 2017. Bolo to pracovné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili dvaja zamestnanci našej školy a niekoľko žiakov. Naši žiaci reprezentovali našu školu a banskobystrický región. Zúčastnili sa aj na športovom dni, kde si zahrali najpopulárnejšie športy z každého partnerského štátu. Priamo vo francúzskej škole navrhli a  vytvorili zeleninovú záhradu a zasadili prvé plodiny a priesady, o ktoré sa budú starať francúzski študenti. Nakoniec sa naši žiaci zúčastnili na akcii „Deň varenia“, kde sa učili francúzskemu  kuchárskemu umeniu a taktiež podľa receptu uvarili národné jedlo jednej z partnerských škôl. Dva dni boli vyčlenené na návštevu pamätihodností a na pochopenie a porozumenie francúzskej  kultúry.

     Počas talianskej mobility, ktorá sa uskutočnila v mestečku Trestina (Cittá di Castello) od 19. - 24. novembra 2017 v oblasti Perugia boli traja naši žiaci ubytovaní v rodinách. Mali tak možnosť zoznámiť sa s iným kultúrnym prostredím a životným štýlom, nahliadli do talianskej kuchyne. Aj na tomto pracovnom stretnutí ich sprevádzali dvaja pedagógovia. Prostredníctvom IKT a práci v skupinách, mali možnosť zdieľať dosiaľ vytvorenú prácu na synoptickom slovníku, ktorý každý z nich vytváral v období medzi jednotlivými medzinárodnými stretnutiami na vlastnej škole. Synoptický slovník zahŕňal rôzne oblasti ako zdravie a s ním súvisiace choroby, športy v jednotlivých krajinách, jedlá, lesníctvo a podobne. Zároveň mali možnosť podieľať sa na plánovaní ďalších krokov, ktoré neskôr nasledovali: fotokniha a časopis (materiály, požiadavky, vybavenie, rozdelenie práce a náklady). Žiaci boli ďalej zapojení do workshopov týkajúcich sa chovateľstva/farmárstva v talianskom regióne Umbria a aj v celej Európe (organizovanými sieťou "Europe Direct"), mali možnosť zoznámiť sa s miestnymi a organickými potravinami,  so skúseným kuchárom a expertom na stravu (v spolupráci s mestskou radou a talianskou školou). Žiaci mali ďalej možnosť pripraviť jedlo podľa receptu, ktorý si vopred napísali na Slovensku, v miestnej strednej hotelovej škole. Zároveň mali možnosť priamo nahliadnuť do vyučovacieho procesu, naučili sa ako sa sadia niektoré rastliny, ako sa vyrába múka a pod. Žiaci sa mali možnosť zúčastniť na mini-olympijských hrách v spolupráci s miestnymi športovými asociáciami a tiež na intenzívnom kurze taliančiny. Kultúrne podujatia a krátke návštevy boli organizované s podporou rodín a miestnych organizácií. Sprevádzajúci učitelia mali možnosť zažiť aktivity na hodinách, pričom obzvlášť veľkú pozornosť  venovali IKT, inklúzii a vyučovacím metódam. Podobne ako na predošlom stretnutí aj tu bola určitá časť venovaná pamätihodnostiam, najmä životu ľudí v minulosti, čo súviselo s porovnávaním životného štýlu ľudí zo súčasného obdobia. Všetky zrealizované aktivity prebiehali presne podľa vytýčených cieľov a vopred naplánovaných aktivít.

     Mobilita druhého projektového roka sa uskutočnila v čase od 11. -16. marca 2018 v Poľsku. Žiaci na nej prezentovali vyhotovený synoptický slovník a pracovali spolu na fotoknihe, časopise a kalendári. Získané informácie a skúsenosti potom zdieľali doma so svojimi spolužiakmi a sprevádzajúcimi učiteľmi.  Na stretnutí zároveň vyhodnotili dovtedajšie výsledky. Žiaci boli ubytovaní v poľských rodinách, kde mali možnosť spoznať ich kultúrne a stravovacie návyky. Boli zapojení do všetkých podujatí súvisiacich s projektom vhodne vybratých poľskou školou a tak mali možnosť konfrontácie s odborníkmi, organizáciami a miestnou samosprávou. Navštívili skanzen, kde mali možnosť naučiť sa ako sa pečie chlieb, navštívili ovocno-zeleninovú farmu, kde mali možnosť ochutnať ovocné bioprodukty a pozorovať proces uskladňovania ovocia a zeleniny. Ďalej mali možnosť na pôde poľskej strednej školy pripraviť svoje jedlo, tentokrát to boli zdravé zákusky a prezrieť si výrobky študentov, ktoré zároveň aj ochutnali. Učitelia mali ďalšie príležitosti podeliť sa s nápadmi, diskutovať o silných a slabých stránkach dosiahnutých výsledkov, navrhnúť zlepšenia a vyhodnotiť prácu, ktorá sa dovtedy vykonala. Zároveň mali možnosť pozorovať špecifiká poľského školského systému a aktivít v triede, pričom veľkú pozornosť venovali inklúzii, IKT riešeniam, inovatívnym metódam a vyučovacím stratégiám.

     V dňoch 18. – 19. septembra 2017 sa žiaci 6.B zúčastnili na aktivitách v rámci projektu Erasmus +  vo Vzdelávacom centre v Zaježovej. Program s názvom Jedlá zmena bol rozdelený do dvoch blokov, kde sa deti zaoberali potravinami, ktoré prichádzajú na ich stôl. Zamýšľali sa nad tým, odkiaľ k nám potraviny prichádzajú, akú vzdialenosť musia prekonať, čo obsahujú a aký odpad z nich vzniká. Deti v skupinách vyrábali vajíčkovú nátierku, pričom každá skupina dostala ingrediencie rôzneho pôvodu. Ďalšou úlohou bolo zamyslieť sa nad inými ako výživovými aspektmi jedla, ktoré prijímame; a to sú ekonomický, environmentálny a etický rozmer. Diskutovanými témami boli: detská práca, spravodlivé rozdelenie financií v reťazci ľudí, ktorí sa podieľajú na výrobe potravín, lokálna výroba a otázka „fair trade“ . Aktivity boli realizované tak, aby primäli deti premýšľať nad tým, aké potraviny nakupujeme a jeme a ako to ovplyvňuje ľudí a výrobu potravín v našom regióne.

     Posledná mobilita žiakov sa uskutočníla v Litve od 7. - 13. októbra 2018. Počas nej učitelia i žiaci diskutovali o cieľoch a úlohách projektu, dohodli sa na implementácii a na záverečnom stretnutí v máji na Slovensku.  Žiaci sa zapojili do skupinovej práce, odprezentovali dovtedy zrealizované výstupy (časopis a fotokniha). Zároveň hľadali riešenia k ukončeniu posledných úloh: kalendár, kuchárska kniha a DVD. Dôležitým bodom v ich diskusiách bolo hodnotenie celej predošlej práce a projektu ako celku, ktoré potom odprezentujú so sprevádzajúcimi učiteľmi a spolužiakmi doma prostredníctvom platformy e-Twinning a video konferencií. Navyše vďaka kultúrnym podujatiam organizovaným litovskou školou sa oboznámili aj s litovskou kultúrou, vypočuli si tradičnú litovskú hudbu, pozreli prehliadku tancov a taktiež sa oboznámili so základnými slovami a špecifikami litovského jazyka. Keďže toto bola už štvrtá, posledná mobilita, bolo zaujímavé zistiť, koľko toho žiaci vedia o ostatných krajinách zúčastnených na projekte – žiaci, ale aj učitelia odpovedali na otázky v kvíze o partnerských krajinách, týkajúce sa geografie, umenia, športu, atď. Ako súčasť workshopu, deti zisťovali rôzne fakty o Alytuse, aktuálnom centre tejto mobility, a následne všetkých oboznámili o svojich zisteniach. Žiaci mali možnosť zúčastniť sa aj na prezentácii o farmárčení, národnej kuchyni a kulinárskom bohatstve v Litve a po teórii sa podieľať aj na praktickej stránke – príprave tradičného litovského plneného pečiva – kibinai. Počas návštevy ekologickej farmy sa dozvedeli veľa informácií o význame rakytníka ako prevencii chorôb a podpore imunitného systému, mali možnosť vidieť, ako sa pestuje, skladuje a ďalej spracúva na džús či lekvár, ktoré mohli aj ochutnať. Žiaci sa oboznámili aj s významnými historickými pamätihodnosťami v tejto oblasti a navštívili aj hlavné mesto Litvy – Vilnius. Počas športových aktivít mali veľa zábavy a za víťazstvá v jednotlivých tímových disciplínach získali sladké odmeny.

     Z tejto cesty vznikol aj fotopríbeh:   Fotopribeh.mp4

     Dúfame, že ako projekt pokračoval, zúčastnili sa na ňom nielen naši žiaci, ale aj široká verejnosť. Veríme, že sa nám podarilo vštepiť našim študentom zmysel jednoty a domova, vytvoriť pevné puto s Banskou Bystricou a v neposlednom rade aj rozvinúť ich myseľ pre porozumenie sveta.


     Čo nás naučil  Erasmus

     V dňoch 25. - 26. septembra 2019 sme na našej škole ZŠ SSV v Banskej Bystrici spropagovali projekt Erasmus + v rámci rodičovských združení, kde sa premietali filmy vytvorené žiakmi zapojenými do projektu, odprezentovali sa projektové aktivity a predstavili výstupy projektu.

     Dňa 27. septembra 2019 sme pokračovali aktivitou Erasmus kvapku krvi, kde sme okrem propagácie projektu, v spolupráci s Transfúznou stanicou v Banskej Bystrici, darovali krv.

     V dňoch 10. - 11. októbra, v čase ErasmusDays sme pripravili výstavku fotografií z našich mobilít, výstavku našich výstupov z projektu, videá, ktoré sme odprezentovali  pre rodičov žiakov v školskom klube.