• COMENIUS

    • V školskom roku 2011/2012 sme sa zapojili do programu Comenius - partnerstvo škôl.

     Práca v tomto projekte je zameraná na medzinárodnú spoluprácu škôl, výmenu žiakov medzi školami, zavádzanie nových pedagogických metód, materiálov a inovácií do riadenia školy, na metódy na predchádzanie neúspechov v škole a na potláčanie diskriminácie vo vzdelávaní.

     Ciele programu Comenius:

     Hlavným cieľom programu Comenius je zvyšovať kvalitu a posilniť európsku dimenziu školského vzdelávania, predovšetkým podporou medzinárodnej spolupráce škôl, odborného rastu učiteľov priamo zapojených do školského vzdelávania a podporou výučby jazykov a interkultúrneho povedomia.

     Naši partneri:

     Nemecko - Alfred-Nobel-Schule, integrierte Sekundarschule, Staatliche Europaschule Berlin

     Poľsko - Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiejw Rudzie Różanieckiej 

      Téma: Be taught by your student.

     Projekt bude integrovaný do pravidelných aktivít školy a uskutočňovať sa v rámci učebných osnov. Bude mať na školu čo najširší dopad a mal by zahŕňať žiakov z niekoľkých tried. Bude sa realizovať počas celého školského roku.

     Realizácia projektu:

     Pozvanie partnerov z partnerských škôl a príprava programu na úvodný "kick off meeting"

     Vytvorenie a sprístupnenie web stránky projektu.

     Vytvorenie návrhov na logo projektu všetkými partnerskými školami a spustenie hlasovania o najlepšie logo.

     Adresa stránky projektu Comenius participujúcich škôl:

     http://edu-comenius3.webnode.sk/

     Logo, ktoré získalo najviac hlasov je už na stránke projektu.

     Pracovné stretnutie učiteľov z partnerských škôl - 21.11 - 23.11:

     Utorok 22.11:

     Privítanie

     Odhalenie víťazného loga projektu

     Otvorená hodina hudobnej výchovy

     Pracovné stretnutie s učiteľmi a žiakmi Clubu Comenius - prezentácie partnerských škôl

     Tvorivé dielne v ÚĽUV-e

     Projektové stretnutie

     Streda 23.11:

     Záverečné stretnutie

     Návšteva Múzea SNP

     Návšteva Galérie Dominika Skuteckého

     Fotodokumentáciu zo stretnutia si môžete pozrieť vo Fotoalbume.

     Veľkonočné slávnosti v ZŠ SSV - 4.4.2012

     Tesne pred Veľkou nocou žiaci na našej škole naplnili motto projektu Comenius "Be taught by your student" do posledného písmena. V tento deň sme tptiž zorganizovali projektový deň, v ktorom sme chceli priblížiť tradičné slovenské remeslá, veľkonočné zvyky a jedlá, a to nielen na Slovensku, ale aj vo Veľkej Británii, Francúzsku a Nemecku. Jazyky týchto krajín sa v našej škole učíme. Fotodokumentáciu z tohto dňa si môžete pozrieť vo Fototalbume.

     Náš rozprávkový hrdina

     Na stránke projektu sme spustili hlasovanie o najlepší obrázok rozprávkového hrdinu. Obrázky nám poslali aj naši partneri.

      

     Partnerská návšteva v Berlíne 

     10 žiakov a 3 učitelia navštívili v prvý májový týždeň Alfred Nobel Schule, integrierte Sekundarschule, Staatliche Europaschule v Berline. Tu sú ich aktuálne zážitky z pobytu:

     Tu sme sa stretli aj s priateľmi z Poľska. Celému pobytu predchádzala dôkladná príprava. Cieľom stretnutia bolo nadviazať bližšie kontakty so žiakmi, s ktorými už od septembra 2011 komunikujeme prostredníctvom internetu a pracujeme na rôznych projektových aktivitách. Okrem toho sme všetky zúčastnené školy prezentovali doterajšiu prácu, vymenili sme si vzájomne slovníky, ktoré členovia Klubov Comenius vytvorili a predviedli typické ľudové rozprávky v anglickom jazyku.

     V Berlíne nás privítalo úplne multikultúrne prostredie, pretože školu Alfréda Nobela navštevujú žiaci rôznych národností a kultúr. Účasť žiakov a učiteľov na vyučovacích hodinách bola pre nás veľkou skúsenosťou. Pre berlínskych žiakov boli zasa naši žiaci veľkou motiváciou k učeniu sa, pretože sme preukázali výborné jazykové zručnosti, ale aj vedomosti z rôznych oblastí.

     Okrem školy nám naši partneri ukázali mnoho krásnych miest v Berlíne. Zaujímavé popoludnie sme strávili maľovaním škvŕn od žuvačiek na chodníku pri Múzeu Checkpoint Charlie v spolupráci s miestnou výtvarníčkou, čím sme prispeli k skrášleniu tohto turistami navštevovaného miesta. Logo nášho projektu tak ostane nadlho ozdobou chodníka v Berlíne.

     Po týždni sme odchádzali z Berlína obohatení o krásne zážitky, motivovaní do ďalšej práce a s pevnou vierou, že sa opäť stretneme s novými priateľmi v septembri. Tentokrát bude naším hostiteľom  partnerská škola Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej v Poľsku.

      

     Záverečné stretnutie partnerov projektu Comenius


     V dňoch 20.-24.5.2013 privítame v našej škole partnerskú návštevu z Berlína a Rudzie Rozanieckiej.

     Cieľom stretnutia je záverečné vyhodnotenie dvojročnej spolupráce zahraničných partnerov s našou školou. Pre všetkých účastníkov projektu Comenius sme pripravili bohatý a zaujímavý program - prehliadka historických a kultúrnych pamiatok  nášho mesta, návšteva Španej Doliny, Donovál, Tatralandie, tancovanie Štvorylky na námestí a pod..
      

     Účastníkov stretnutia osobitne príjme na Radnici primátor Banskej Bytrice Peter Gogola.
      

     Záverečné vyhodnotenie doterajšej úspešnej dvojročnej spolupráce vyvrcholí na slávnostnom stretnutí spojené s kultúrnym pro- gramom. Záverečnou bodkou kultúrneho programu bude zaspievanie spoločnej hymny, ktorú na slová žiakov našej školy zhudobnil p. Pavol Janíček, rodák z Banskej Bystrice.


     Všetkým zúčastneným želáme príjemné zážitky a radostné spomienky na miesta, ktoré navštívia a na ľudí, s ktorými sa stretnú.

      

      

      

      

     Začalo ppektrojk  na   na aa   ZaZaZa