• Réžijné náklady v ŠJ pri ZŠ SSV

    • Režijné náklady sú náklady, ktoré vznikajú pri výrobe jedál a nápojov v rámci danej prevádzky.

     Režijné náklady pozostávajú z nákladov na:

     • mzdy zamestnancov,
     • poistné odvody za zamestnancov,
     • prevádzkové náklady (kúrenie, voda, plyn, elektrická energia, inventár, čistiace prostriedky, ochranné pracovné prostriedky),
     • ostatné prevádzkové náklady (maľovanie, deratizácia, dezinsekcia, ciachovanie váh, ap.).

     Pokiaľ je prevádzka zariadenia školského stravovania oddelená od školy alebo školského zariadenia, vyčíslenie prevádzkových nákladov je bez problémov.

     Ako sa uhradené režijné náklady používajú?

     Poplatky, ktoré tvoria úhradu režijných nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov (stravníkov), sú verejných zdrojmi, ktoré sa používajú za účelom úhrady vzniknutých

     režijných nákladov na výrobu jedál a pokrmov v zariadeniach školského stravovania.

     Úhrada režijných nákladov od zákonných zástupcov detí alebo žiakov je vždy oddelená od finančného príspevku na nákup potravín!