• Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka

   • Základná škola SSV Skuteckého 8  Banská Bystrica

     

    Do 1. ročníka ZŠ SSV môžu byť prijatí žiaci na základe uvedených kritérií:

    1. Žiak dosiahne podľa zákona 245/ 2008 Z.z. - §19školskú spôsobilosť – t. z. dovŕši šiesty rok veku.
    2. Ak ZZ požiada o plnenie povinnej školskej dochádzky pre dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné stanovisko CPPPaP.
    3. Zákonný zástupca žiaka podmienečne zapíše dieťa do našej ZŠ i spádovej ZŠ v pôsobnosti mesta B. Bystrica.
    4. Žiak sa zúčastní na zápise do 1. ročníka.
    5. Žiak úspešne absolvuje prijímacie pohovory, ktoré sú organizované podľa pokynov pracovníkov VÚDPaP a CPPPaP. Prijímacie skúšky sa skladajú z dvoch častí.     

     

    1. test špecifických zručností, za prítomnosti pracovníkov VÚDPaP a CPPPaP                                                                                                                                                    
    2. jazyková skúška za prítomnosti vyučujúcich cudzích jazykov

     

    1. Na základe vykonaných prijímacích pohovorov pracovníci VÚDPaP Bratislava vypracujú poradie umiestnenia žiakov, podľa ktorého sú prijatí do 2 tried 1. ročníka v počte 44.
    2. Zoznam prijatých uchádzačov odovzdá RŠ príslušnému odboru Mestského úradu v Banskej Bystrici .
    3. Rodičia dostanú písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka.

     

            V Banskej Bystrici 1.9.2016                                  Mgr. Zuzana Sedláčeková, riaditeľka školy