• Profil školy


    • https://www.youtube.com/watch?v=ZdJuaAfTRX0

     Profil_skoly_ZS_SSV.doc

     Naša základná škola vznikla v roku 1958 a školou s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov je od školského roku 1978/1979. V školskom roku 2018/2019 sme oslávili 40. výročie jej vzniku.

     Žiaci našej školy sa rozhodnú postupne pre 1. cudzí jazyk (od 1. až po 9. ročník) a 2. cudzí jazyk (od 5. až po 9. ročník). Jazykové vzdelávanie podporujeme aj prácou v ŠKD a záujmových krúžkoch. Každoročne organizujeme pre žiakov jazykové pobyty v zahraničí, a to v Anglicku, Rakúsku, Nemecku a Francúzsku. Výborné výsledky dosahujeme nielen v cudzích jazykoch, ale i v iných predmetoch. Žiaci našej školy sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach v rámci Slovenskej republiky v Testovaní 5 a 9. Od školského roku 2011/2012 otvárame triedy pre deti so špecifickým intelektovým nadaním na cudzí jazyk. V školskom roku 2012/2013 sme otvorili dve triedy, v školskom roku 2013/2014 sme otvorili tri triedy, od školského roku 2014/2015 už každý rok otvárame dve triedy. Preto zaraďujeme do učebného plánu už žiakom v 1. ročníku 3 hodiny cudzieho jazyka. Pre žiakov pripravujeme množstvo zaujímavých aktivít a zapájame sa do medzinárodných projektov v záujme zvyšovania kvality vzdelávania a jeho modernizácie. Viac sa o organizácii vyučovania v našej ZŠ môžete dozvedieť zo školského vzdelávacieho programu.
     V tomto školskom roku:

        - v 6. a 8. ročníku sa prvý cudzí jazyk vyučuje 4 hodiny týždenne
       - v 5., 6., 7. a 8. ročníku prebieha vyučovanie techniky v ÚĽUV-e pod dohľadom odborných lektorov
       - vo 8. ročníku je vyučovanie dejepisu realizované v Pamätníku SNP v rámci projektu "Učíme sa v múzeu"
       - ponúkame veľké množstvo krúžkov zameraných hlavne na cudzie jazyky a šport

       Tento školský rok školu navštevuje 465 žiakov, z toho na 1. stupni 202 žiakov a na 2. stupni 263 žiakov.

     Naše vzdelávacie ciele:

     Ø      poskytovať základné vzdelávanie žiakov

     Ø      pripravovať na štúdium na strednej škole

     Ø      realizovať výučbu cudzieho jazyka od 1. do 9. ročníka

     Ø      položiť základy výučby druhého cudzieho jazyka

     Ø      rozvíjať schopnosti žiakov v záujmových krúžkoch a ŠKD  

     Ø      vytvárať podmienky na formovanie mladých ľudí na osobnosti samostatné, solidárne, zodpovedné a slušné

      

      

      

     Vzdelávací program:
     " Otvárame bránu k vzácnej múdrosti"

     Základná škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
     Integrované vyučovanie cudzích jazykov a nejazykových predmetov metódou CLIL

     Výučba cudzích jazykov:

     Ø      prvý cudzí jazyk – 1. – 9. ročník

     Ø      druhý cudzí jazyk – 5. – 9. ročník

              predmety - matematika, prvouka a výtvarná výchova v 1.A metódou CLIL v anglickom jazyku

     Ø      konverzácia v cudzích jazykoch v povinných aj záujmových útvaroch

     Doplňujúci program:

     Ø      zahraničné študijné a poznávacie pobyty

     Ø      lyžiarsko-jazykové kurzy

     Ø      účasť v európskych projektoch

     Škola:

     Ø      umožňuje pedagogickú prax študentom UMB v rámci partnerskej dohody o spolupráci

     Ø      má ustanovenú Radu školy a Rodičovskú radu

     Ø      pracuje tu Občianske združenie ZBJO na podporu jazykového vzdelávania

     Ø      rozvíja činnosť žiackeho parlamentu

     Ø      podporuje prácu v rôznych projektoch

     Ø      spolupracuje s kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami

      

     V roku 2018 naša škola oslávila 40. výročie svojho vzniku. historia.mp4