• Organizácia a činnosť ŠKD (Školský klub detí)

    • Prevádzka školského klubu začína ráno pred vyučovaním od 6.30 hod. do 8.00 hod. a pokračuje po vyučovaní do 17.00 hod.


     Hlavná činnosť ŠKD je od 13.30 hod. do 15.00 hod., kedy sme mimo budovy školy. V tomto čase prosíme rodičov, aby rušili činnosť ŠKD len vo výnimočných prípadoch.

      Dieťa si môžete vyzdvihnúť  hneď po vyučovaní, alebo po 15.00 hod.

     V čase od 15.00 hod. do 16.00 hod. sme  v triede, pokiaľ nie je v slovníčku inak uvedené.

     Po 16.00 hod. sa deti  spájajú a sú v spoločnom klube na prízemí do 17.00 hod.

      ČKKKKKKK                                                      Pprava na vyučovanie, vzdelčávacia činnosť
     Mesačný poplatok za ŠKD je 10,- €

     Číslo účtu, na ktorý môžete platbu za pobyt v ŠKD posielať: SK93 7500 0000 0040 1718 4502

     Variabilný symbol dostali žiaci navštevujúci ŠKD od pani vychovávateliek.


     Oddychové činnosti  majú charakter prechádzok, voľných rozhovorov, individuálnej záujmovej činnosti – čítanie, zberateľstvo, hudobné činnosti, pracovné činnosti. V súčasnej dobe sa uplatňujú aj  špecifické relaxačné techniky, primeraný autogénny tréning a pod. Do režimu ŠKD sú zaraďované kedykoľvek, podľa potreby detí, aj individuálne. 

     Rekreačné činnosti obsahujú pohybovo náročnejšie aktivity. Slúžia k odstráneniu únavy z vyučovania a k odreagovaniu. Mali by sa realizovať vonku. Zaraďujeme sem telovýchovné aktivity, športové, turistické aktivity a manuálne práce. Sú dôležité pre zdravý duševný a telesný vývoj.

      

     Záujmové činnosti sa podieľajú  na utváraní životného štýlu a hodnotovej orientácie detí. Sú to spoločenskovedné, prírodovedné, pracovno-technické, telovýchovné, športové a esteticko-výchovné činnosti.


     Príprava na vyučovanie je charakterizovaná individuálnym prístupom k deťom, nadväzovaním spolupráce s učiteľmi a rodičmi detí. Sú tu činnosti odlišné od vyučovania ako napr. didaktické hry a záujmové činnosti dávajúce možnosť praktickej aplikácie vedomostí, ich rozširovanie a prehlbovanie.


      

         Školský klub ponúka celú škálu rôznych voľno-časových aktivít, ktoré pozitívne ovplyvňujú voľný čas detí a učia ich využívať voľný čas plnohodnotne.Školský klub zabezpečuje odpočinok, relaxáciu, vedie k sebaobslužným činnostiam, realizuje verejnoprospešné činnosti, pripravuje na vyučovanie didaktickými hrami, zabezpečuje sebarealizáciu dieťaťa, socializáciu dieťaťa formou spoločenských vzťahov a umožňuje individ. prístup k deťom. ŠKD  pracuje v 9 oddeleniach. Výhodná poloha školy v blízkosti centra nám umožňuje časté návštevy filmových, divadelných predstavení, výstav, múzeí, galérií, remeselných dielní, športových aktivít a programov na námestí. V priebehu roka  nacvičujeme programy na Deň matiek a otcov, vianočné besiedky, akadémie. Pripravujeme program na karneval, halloween, Mikuláša, MDD, rôzne motivačné súťaže a zábavné úlohy. Venujeme sa dopravnej výchove s policajtom, zdravej výžive. Spoluprácujeme  s firmou walmark, zubnou lekárkou. Pracujeme s počítačmi, vyrábame výrobky, darčeky z rôznych materiálov, robíme s deťmi výzdobu tried a školy v jednotlivých ročných obdobiach. V rámci  pohybových aktivít navštevujeme  park SNP, školské ihrisko, korčuľujeme na kolieskových korčuliach, v zime na ľade, chodíme do telocvične, naštevujeme plaváreň, chodíme na výlety a poriadame súťaže aj na snehu. Fotografie nájdete vo fotoalbume:o)