Základná škola Slobodného slovenského vysielača
O škole Rozvrh Suplovanie Kontakt

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8, 974 01 Banská Bystrica
Adresa školySkuteckého 8, Banská Bystrica
Telefón+421 x 048/4125950
E-mailzsssvbb@gmail.com
WWW stránkazsssvbb.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Zuzana Sedláčeková   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 526

Počet tried: 21

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22232222219
počet žiakov545148695649524948476
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda1AJ2AJBIOCVMCSJDEJENVETV2FJFJ1FYZGEGHUVCHEIFV
p1.A               
p1.B               
1.A1           1  
1.B1           1  
2.A1           1  
2.B1,12           1  
3.A1,08           1  
3.B1           1  
4.A1,47           1 1
4.B1,04           1 1
4.C1,13           1 1,04
5.A1,36 1,07  1  1  1,111  
5.B1,18 1  1  1  11  
6.A1,41,42,05  1,2  1,67 1,351,51,2  
6.B1,4 1,64  1,04  1,44 1,281,521,08  
7.A1,651,131,64  1,16    1,241,411,36 
7.B1,37 1,41  1,19  1 1,371,111,071,41 
8.A 1,221,5  1,11    1,331,11 1,67 
8.B1,23 1,77  1,07  1,27 1,51,3 1,67 
9.A1,441,141,83  1,48  1,44 1,651,09 1,83 
9.B1,5 1,92  1,17  1,25 1,671,21 1,79 

TriedaINFKAJMATMDVNBENBK1NJ2NJOBNOBVOZOPVCPRIPDAPVO
p1.A               
p1.B               
1.A  1           1
1.B  1           1
2.A  1           1
2.B  1,12           1
3.A1 1,13        1 1,04 
3.B1 1        1 1 
4.A1 1,63        1 1,32 
4.B1 1,29        1 1,08 
4.C  1,04        1 1 
5.A1 1,25    1,36       
5.B1 1,29    1,21       
6.A1,45 1,55   1,8 1      
6.B1,08 1,4     1      
7.A1,12 1,44   1,521      
7.B1,22 1,56    1,671,04      
8.A1,11 1,72   1,33 1      
8.B1,1 1,57     1      
9.A1 1,7   1,79 1      
9.B1,04 1,63    1,561      

TriedaRKPRED2RJRUJSJSJLSprSEETEHTHDTSVTEVTHFVLAVUM
p1.A               
p1.B               
1.A     11   1    
1.B     11   1    
2.A     11   1    
2.B     1,121   1    
3.A     1,211   1  1 
3.B     11   1  1 
4.A     1,371    1 1,05 
4.B     1,291    1 1,17 
4.C     1,081    1 1 
5.A     1,251  11    
5.B     1,251  11,04    
6.A     1,951  11    
6.B  1,31  1,441  11,04    
7.A     1,441  11    
7.B     1,261  11    
8.A     1,51   1   1
8.B  1,13  1,231   1   1
9.A     1,391  11    
9.B     1,581,04  11    

TriedaVYVZEM
p1.A  
p1.B  
1.A1 
1.B1 
2.A1 
2.B1 
3.A1 
3.B1 
4.A1 
4.B1 
4.C1 
5.A1 
5.B1 
6.A1 
6.B1 
7.A1 
7.B1 
8.A  
8.B  
9.A1 
9.B1 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
p1.A220025
p1.B210025
1.A272502
1.B272601
2.A252500
2.B262600
3.A252500
3.B232101
4.A201901
4.B252401
4.C242400
5.A282800
5.B282800
6.A222000
6.B252500
7.A252500
7.B272700
8.A181800
8.B303000
9.A242400
9.B242400

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
p1.A2200,0000,0000,00
p1.B2100,0000,0000,00
1.A27140856,32140856,3200,00
1.B27204981,96204981,9600,00
2.A25118547,40118547,4000,00
2.B26129849,92129849,9200,00
3.A25117849,08117849,0800,00
3.B23110352,52110352,5200,00
4.A20119162,68119162,6800,00
4.B25148761,96148761,9600,00
4.C24143159,63143159,6300,00
5.A28274097,86274097,8600,00
5.B28163358,32163358,3200,00
6.A22155577,75155577,7500,00
6.B25230992,36230992,3600,00
7.A25177370,92177370,9200,00
7.B27256995,15256995,1500,00
8.A182210122,782210122,7800,00
8.B303211107,033205106,8360,20
9.A242713117,962711117,8720,09
9.B243517146,543493145,54241,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku22232222219
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Angličtina hrou9 Mgr. Ľubica Repková
Astronomický krúžok 5  
Cestovateľský krúžok 20 PaedDr. Zuzana Príbojová
Čitateľský krúžok17 Katarína Šimunová
Futbalový krúžok 18 PaedDr. Anton Šuba
Klub gymnastiky14  
Krúžok ruského jazyka15 Mgr. Diana Javorčíková
Nemčina hrou 27 Mgr. Katarína Rosiarová
Nemčina hrou 16 Mgr. Petra Paulisová
Počítačový krúžok6 Kvetoslava Bachletová
Pohybové - loptové hry8 Mgr. Martina Ondríková
Slovenčina zábavne14 Mgr. Lýdia Kosáková
Stepový krúžok 13 Mgr. Zuzana Kernerová
Šikovné ruky 115 Alena Škríbová
Šikovné ruky 29 Mgr. Gabriela Kortišová
Športové hry18 PaedDr. Simoneta Piatriková
Športový krúžok 120 Mgr. Šarlota Dianová
Športový krúžok 2 16 PaedDr. Anton Šuba
Technický krúžok13 Mgr. Milena Sendeková
Turisticko-environmentálny krúžok 48 Mgr. Ján Nechala
Turistický krúžok9 Mgr. Jana Zacharovská
Tvorba prezentácií v programe POWER POINT4 Mgr. Ján Nechala
Tvorivé dielne 0 Mgr. Alena Bobulová

Záver

Vypracoval: Mgr. Zuzana Sedláčeková

V Banskej Bystrici, 4. augusta 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: