Základná škola Slobodného slovenského vysielača
O škole Rozvrh Suplovanie Kontakt

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8, 974 01 Banská Bystrica
Adresa školySkuteckého 8, Banská Bystrica
Telefón+421 x 048/4125950
E-mailzsssvbb@gmail.com
WWW stránkazsssvbb.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr.Zuzana Sedláčeková048/41523180918930990zsssvbb.sedlacekova@gmail.com
ZRŠ II. st.Mgr. Katarína Števčinová048/47254150918930990zsssvbb.stevcinova@gmail.com
ZRŠ I. st.Mgr. Diana Javorčíková048/47254150918930990zsssvbb.javorcikova@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaIng. Renáta Hláčiková048/433 06 00
pedagogickí zamestnanciMgr. Jana Mičková048/472 54 14
 Mgr. Jana Zacharovská048/472 54 44
nepedagogickí zamestnanciMgr. Elena Haringová 048/472 54 52
   
zástupcovia rodičovJUDr. Monika Maršáleková-
 Ing. Silvia Šuleková Kolláriková-
 Ing. Iveta Ďuricová-
 Ing. Patrik Belopotočan-
   
zástupca zriaďovateľaIng. Renáta Hláčiková048/433 06 00
iníIng. Alexander Hlavatý048/433 03 30
 Ing. Miroslava Peťková048/433 06 11
 Mgr. Zuzana Gajdošíková048/433 01 08

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 526

Počet tried: 21

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22232222219
počet žiakov545148695649524948476
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda1AJ2AJBIOCVMCSJDEJENVETV2FJFJ1FYZGEGHUVCHEIFV
p1.A               
p1.B               
1.A1           1  
1.B1           1  
2.A1           1  
2.B1,12           1  
3.A1,08           1  
3.B1           1  
4.A1,47           1 1
4.B1,04           1 1
4.C1,13           1 1,04
5.A1,36 1,07  1  1  1,111  
5.B1,18 1  1  1  11  
6.A1,41,42,05  1,2  1,67 1,351,51,2  
6.B1,4 1,64  1,04  1,44 1,281,521,08  
7.A1,651,131,64  1,16    1,241,411,36 
7.B1,37 1,41  1,19  1 1,371,111,111,41 
8.A 1,221,5  1,11    1,331,11 1,67 
8.B1,23 1,77  1,07  1,27 1,51,3 1,67 
9.A1,441,141,83  1,46  1,44 1,651,09 1,83 
9.B1,5 1,92  1,17  1,25 1,671,21 1,79 

TriedaINFKAJMATMDVNBENBK1NJ2NJOBNOBVOZOPVCPríprava na vyučovaniePRIPDA
p1.A               
p1.B               
1.A  1            
1.B  1            
2.A  1            
2.B  1,12            
3.A1 1,13        1  1,04
3.B1 1        1  1
4.A1 1,63        1  1,32
4.B1 1,29        1  1,08
4.C  1,04        1  1
5.A1 1,25    1,36       
5.B1 1,29    1,21       
6.A1,45 1,55   1,8 1      
6.B1,08 1,4     1      
7.A1,12 1,44   1,521      
7.B1,22 1,56    1,671,04      
8.A1,11 1,72   1,33 1      
8.B1,1 1,57     1      
9.A1 1,7   1,79 1      
9.B1,04 1,63    1,561      

TriedaPVORKPRED2RJRUJSJSJLSprSEETEHTHDTSVTEVTHFVLA
p1.A               
p1.B               
1.A1     11   1   
1.B1     11   1   
2.A1     11   1   
2.B1     1,121   1   
3.A      1,241   1  1
3.B      11   1  1
4.A      1,371    1 1,05
4.B      1,291    1 1,17
4.C      1,081    1 1
5.A      1,251  11   
5.B      1,251  11,04   
6.A      1,951  11   
6.B   1,31  1,441  11,04   
7.A      1,441  11   
7.B      1,261  11   
8.A      1,51   1   
8.B   1,13  1,231   1   
9.A      1,421  11   
9.B      1,581,04  11   

TriedaVUMVYVZáujmové činnostiZEM
p1.A    
p1.B    
1.A 1  
1.B 1  
2.A 1  
2.B 1  
3.A 1  
3.B 1  
4.A 1  
4.B 1  
4.C 1  
5.A 1  
5.B 1  
6.A 1  
6.B 1  
7.A 1  
7.B 1  
8.A1   
8.B1   
9.A 1  
9.B 1  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A252500
1.B252500
2.A252501
2.B232300
3.A191900
3.B242400
3.C252500
4.A262600
4.B282800
5.A272601
5.B252500
6.A242400
6.B272700
7.A201901
7.B303000
8.A171700
8.B252500
8.C212100
9.A201901
9.B242400

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
p1.A100,0000,0000,00
p1.B000,0000,0000,00
1.A25140856,32140856,3200,00
1.B26204981,96204981,9600,00
2.A25118547,40118547,4000,00
2.B26129849,92129849,9200,00
3.A25117849,08117849,0800,00
3.B22110352,52110352,5200,00
4.A19119162,68119162,6800,00
4.B24148761,96148761,9600,00
4.C24143159,63143159,6300,00
5.A28274097,86274097,8600,00
5.B28163358,32163358,3200,00
6.A22155577,75155577,7500,00
6.B25230992,36230992,3600,00
7.A25177370,92177370,9200,00
7.B27256995,15256995,1500,00
8.A182210122,782210122,7800,00
8.B303211107,033205106,8360,20
9.A242713115,062711114,9720,08
9.B243517146,543493145,54241,00

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku22322223220
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte ) ISCED 12232     9
ISCED 2    2223211

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka000
Bežných tried72080
Špeciálnych tried000
Pre nadaných 1.- 6. roč.132720
Spolu204800

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

§ 2. ods. 1 j

Projekty

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Angličtina hrou9 Mgr. Ľubica Repková
Astronomický krúžok 5  
Cestovateľský krúžok 20 PaedDr. Zuzana Príbojová
Čitateľský krúžok17 Katarína Šimunová
Futbalový krúžok 18 PaedDr. Anton Šuba
Klub gymnastiky14  
Krúžok ruského jazyka15 Mgr. Diana Javorčíková
Nemčina hrou 27 Mgr. Katarína Rosiarová
Nemčina hrou 16 Mgr. Petra Paulisová
Počítačový krúžok6 Kvetoslava Bachletová
Pohybové - loptové hry8 Mgr. Martina Ondríková
Slovenčina zábavne14 Mgr. Lýdia Kosáková
Stepový krúžok 13 Mgr. Zuzana Kernerová
Šikovné ruky 115 Alena Škríbová
Šikovné ruky 29 Mgr. Gabriela Kortišová
Športové hry18 PaedDr. Simoneta Piatriková
Športový krúžok 120 Mgr. Šarlota Dianová
Športový krúžok 2 16 PaedDr. Anton Šuba
Technický krúžok13 Mgr. Milena Sendeková
Turisticko-environmentálny krúžok 48 Mgr. Ján Nechala
Turistický krúžok9 Mgr. Jana Zacharovská
Tvorba prezentácií v programe POWER POINT4 Mgr. Ján Nechala
Tvorivé dielne 0 Mgr. Alena Bobulová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

PRÁCA V ŠKOLSKOM KLUBE

1. Analýza výchovno-vzdelávacej činnosti

Školský klub pracoval v šk. roku 2016/2017 v 9 oddeleniach, v ktorom bolo spolu 208 žiakov.

2. Plnenie pedagogicko-organizačných zásad - z POP MŠVVaŠ SR, a POP Mesta B.B.

Výchovno-vzdelávací proces práce p. vychovávateliek ŠKD smeroval k napĺňaniu výchovných programov,

výchovných štandardov a výchovných osnov k dosiahnutiu stanovených výchovných cieľov uplatňovaním

aktivizujúcich metód vo výchove a realizovaním postupov s cieľovým zameraním na:

- dodržiavanie práv dieťaťa

- konzumácia zdravej vyváženej stravy

zvyšovanie povedomia detí so zameraním na prírodovedno-environmentálnu oblasť výchovy

- rozvíjanie a podporu ochrany zdravia, vlastnej bezpečnosti

- podporu zážitkového učenia

- rozvíjanie výtvarných činností

- pravidelnú prácu s detskými časopismi

3. Spoločenská činnosť

V rámci spoločenskej činnosti sa hlavný dôraz kládol na:

- slušné správanie

- kultúru stravovania

- pestovanie národného povedomia

- enviromentálne cítenie

- úctu človeka k človeku, sebaúctu

- toleranciu názorov

- disciplínu

- estetické cítenie

- starostlivosť o zvieratá

P. vychovávateľky úzko spolupracovali s tr. p. učiteľkami pri triednych akciách: besiedky k Vianociam, exkurzia vianočnou Bystricou, karneval, program ku Dňu matiek, zúčastňovali sa RZ , pasovania prvákov, na výletoch, plaveckých výcvikoch, rôznych športových súťaží. Estetické cítenie rozvíjali v spolupráci s tr. učiteľkami pri výzdobe tried, klubov, chodieb a ostatných priestorov školy.

V športovej oblasti p. vychovávateľky podporovali aktívny odpočinok detí v prírode, priaznivé počasie využívali na pobyt na školskom ihrisku, na vychádzky do parkov a blízkeho okolia.

V kultúrno-spoločenskej oblasti uskutočnili:

- pasovanie prvákov

- pravidelne návštevovali filmové predstavenia

- zúčastnili sa divadelných predstavení divadiel z Banskej Bystrice, zo Zvolena, v BDNR, v Štátnej opere v

Banskej Bystrici

- aktívne sa zúčastňovali tvorivých dielní

- zorganizovali Fašiangový karneval

- uskutočnili besedu s lekárom, hasičmi, príslušníkom polície, knihovníčkou

- besedovali o prečítaných knihách, návštevovali Knižnicu M. Kováča

- navštevovali múzeumThurzov dom, kde sa mnohému podučili v rámci remeselných dielní, Matejov dom,

Skuteckého dom, Štátnu vedeckú knižicu (bábkarský salón), Tihányiovský kaštieľ, Galériu, Poštové múzeum,

Benického dom

- zúčastnili sa aktivít, ktoré organizovalo Mesto Banská Bystrica - Radvanský jarmok, ľudové remeslá, kladenie

vencov na Námestí SNP

- v spolupráci sPamätníkom SNP, zúčastňovali sa výstav spojených s premietaním DVD

- prispeli výzdobou, výrobou darčekov

- v rámci Ekoprogramu sa zapojili do zberu papiera, gaštanov, elektronického odpadu, šetrili energiou, triedili

odpad

- venovali sa výuke CJ a to na krúžkoch anglického jazyka, nemeckého jazyka.

Vo výtvarno - estetickej oblasti okrem už spomínaného, vyrábali darčeky na rôzne príležitosti napr. pre budúcich prvákov a na vianočnú burzu. Pripomínali si výtvarnými prácami i rôznymi výtvormi Vianoce a Veľkú noc. Súťažili v kresbe kriedou na chodník, o najkrajšiu hračku, pripravovali darčeky na Valentína, pracovali s plastelinou i moduritom, kreslili prírodu v každom ročnom období.

Vyrábali výrobky z gaštanov a iných lesných plodov, zhotovovali kvety zo servítok a farebného papiera, plietli moderné opasky, piekli perníky, zdobili perníky, robili obrázky z rôznych materiálov, lepili mikulášov.

Spoznávali aj históriu nášho mesta, navštívili Radnicu, Hodinovú vežu. Spoznávali názvy ulíc, mestské parky i športoviská. Oboznamovali sa s dopravnou situáciou nielen v blízkom ale aj v širšom okolí školy.

V rámci zdravotnej výchovy sa naučili, ako predchádzať úrazom, chorobám, ako poskytnúť prvú pomoc, ako správne žiť. V rámci projektu Zdravá výživa si pripomenuli Deň vody, Deň mlieka, Deň Zeme, pripravili malé zdravé občerstvenie.

Podľa potreby a záujmu, hlavne zo strany rodičov, sa p. vychovávateľky s deťmi pripravovali na vyučovanie či už písaním domácich úloh alebo rôznymi kvízmi v rámci preberaného učiva.

Sústredili sa na celoročné aktivity, ktorých témy boli zhrnuté vo „ Výchovnom programe ŠKD“. Počas celého šk. roka si odovzdávali svoje skúsenosti, nové poznatky a vzájomne si pomáhali.

V rámci letnej činnosti sme uskutočnili v dňoch 3.7.- 7.7.2017 letný tábor.

Vedúca letného tábora bola Mgr. Marcela Lajmonová. V rámci jeho činnosti sa uskutočnili aktivity podľa vopred vypracovaného programu.

PRÁCA VÝCHOVNEJ PORADKYNE

Činnosť výchovnej poradkyne v súlade s platnou legislatívou, v šk. r. 2016/2017 vychádzala s nasledovného cieľa:

"Zabezpečiť všetkým žiakom školy ich zdravý osobnostný vývin a umožniť nájsť optimálnu cestu pre ich vzdelávanie v rámci ZŠ s vyhliadkou do budúcnosti".

- tento cieľ sa darilo napĺňať aj prostredníctvom aktívnej komunikácie s rodičmi a učiteľmi, ktorí sa snažili

vytvárať také podmienky na vyučovaní, aby každé dieťa bolo úspešné.

Výchovná poradkyňa plnila úlohy vo viacerých oblastiach:

1. Oblasť profesionálnej orientácie:

- VP zabezpečovala metodickú, poradenskú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom, oboznámila

ich o možnostiach štúdia na SŠ

- výchovná poradkyňa informovala rodičov prostredníctvom individuálnych konzultácií, na RZ, cez maily

- všetky informácie boli dostupné na webovej stránke školy a na nástenke VP,

- žiaci s výchovnou poradkyňou navštívili dni otvorených dverí na gymnáziách a SŠ; najväčší záujem bol o

Gymnázium J.G.Tajovského a Gymnázium A. Sládkoviča,

- výchovná poradkyňa zabezpečovala zber informácií o záujme žiakov pre Školské výpočtové stredisko a

odosielala prihlášky na SŠ v určených termínoch.

- výchovná poradkyňa aktívne pracovala ako koordinátorka celoslovenského testovania žiakov 5. roč.,

celoslovenského testovania žiakov 9. roč.

2. Oblasť starostlivosti o talentovaných a nadaných žiakov i žiakov s výchovnými a vzdelávacími

problémami:

- výchovná poradkyňa systematicky sledovala vývin žiakov a zmeny v ich správaní,

- poskytovala individuálne konzultácie žiakom, rodičom i vyučujúcim,

- v triede 3. C sa uskutočnilo stretnutie za prítomnosti psychológa z CPPPaP, uskutočnila sa metodická

konzultácia k soc. atmosfére v triede 3. C

- výchovná komisia v tomto školskom roku zasadla 7 krát, pohovory so žiakmi za prítomnosti tried. učiteľa, resp.

zástupcu školy sa uskutočnilo viackrát, podľa potreby vzniknutých problémov

- výchovná poradkyňa sledovala zaškolenie žiakov do 1. ročníka, ako aj prechod žiakov z I. na II. stupeň.

3. Oblasť poradenskej práce s učiteľmi a ostatnými zamestnancami školy:

- výchovná poradkyňa sa pravidelne zúčastňovala na stretnutiach VP,

- výchovná poradkyňa aktívne dbala o dodržiavanie školského poriadku školy s dôrazom na dodržanie Deklarácie

ľudských práv, školskej legislatívy, metodických pokynov a nariadení

- zabezpečila odbornú prednášku "Činnosť Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici", kde nás podrobne

informovali o dobrovoľníckych aktivitách v Banskej Bystrici a o zapojení žiakov do týchto aktivít.

4. Oblasť - spolupráca s poradenskými centrami:

- výchoná poradkyňa aktívne spolupracovala s CPPPaP,

- počas školského roku sa uskutočnilo psychologické vyšetrenie žiakov 8. a 9. roč. ohľadom profesionálnej

orientácie s následnou individuálnou konzultáciou s pracovníkmi CPPPaP,

- spolupracovala s koordinátorkami prevencie na škole.

SPOLUPRÁCA S RODIČMI

Tradične sú na našej škole veľmi dobré vzťahy medzi rodinou a školou. Škola je otvorená každému, kto o jej prácu prejaví záujem.

Nezanedbateľnú úlohu zohráva Rodičovská rada, v ktorej sú zástupcovia každej triedy (20 členov). Rodičovská rada zasadala za prítomnosti riaditeľky školy, zástupkýň I. a II. stupňa a prizvaných hostí v tomto školskom roku 3 krát. Rodičovská rada pracovala pod vedením Ing. Miroslavy Peťkovej.

Rodičia pomáhali pri rôznych aktivitých nielen vedeniu školy, ale aj jednotlivým triedam podľa svojich možností a schopností.

Aj v tomto roku sme v spolupráci s Rodičovskou radou zorganizovali ku koncu šk. roku "Rozlúčku so školou" pre žiakov 8. a 9. roč., ktorí odchádzajú študovať na SŠ.

Ďalšou spoločnou akciou bolo "Slávnostné stretnutie najúspešnejších žiakov" a ich rodičov s pedagogickými zamestnancami školy, s hosťami Mestského úradu, s členmi Rady školy, ktoré sa uskutočnilo v ZUŠ v Banskej Bystrici vo veľkej koncertnej sále.

Rodičia sa pravidelne zúčastňovali na rôznych aktivitách, ktoré sme organizovali počas celého školského roka. Zvlášť treba pripomenúť 2 akcie, ktoré sa uskutočnili v spolupráci Rodičovskej rady ako aj ostatných rodičov školy a to "Jesenné slávnosti" a "Vianočná burza".

Predsedníčka Rodičovskej rady bola prizývaná na aktivity, ktoré prezentujú školu.

Pri Rodičovskej rade školy je ustanovené Občianske združenie "Združenie Brána jazykov otvorená". Cieľom Občianskeho združenia v tomto školskom roku bolo a je pomôcť pri rekonštrukcii školského ihriska na Šoltésovej ulici, či už formou 2 % dane, prípadne sponzorskými darmi. Chceme naše ihrisko premeniť na modernú zónu, ktorú by sme využívali hlavne na šport, ale aj oddych a relax žiakov školy.

Pravidelne počas celého šk. roku sme prostredníctvom Informačných okienok, Internetovej žiackej knižky informovali o prospechu, správaní sa žiakov. Uskutočnili sme niekoľko otvorených hodín pre rodičov na I. a II. stupni.

RADA ŠKOLY

V tomto školskom roku Rada školy pracovala pod vedením predsedníčky Ing. Renáty Hláčikovej.

Na zasadnutiach RŠ sa zúčastňovala riaditeľka školy a ostatní pracovníci, ktorí boli prizvaní.

RŠ sa vyjadrovala ku koncepčným otázkam, k plánovaniu, k ekonomickým a personálnym otázkam, ku Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienok školy, ku Školskému vzdelávaciemu programu a Inovovanému školskému vzdelávaciemu programu, k počtu otvorených tried žiakov do 1. ročníka.

Predsedníčka Rady školy bola prizývaná na aktivity, ktoré prezentujú školu.