Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8, 974 01 Banská Bystrica
Adresa školySkuteckého 8, Banská Bystrica
Telefón+421 x 048/4125950
E-mailzsssvbb@gmail.com
WWW stránkazsssvbb.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr.Zuzana Sedláčeková048/41523180918930990zsssvbb.sedlacekova@gmail.com
ZRŠ II. st.Mgr. Katarína Števčinová048/47254150918930990zsssvbb.stevcinova@gmail.com
ZRŠ I. st.Mgr. Diana Javorčíková048/47254150918930990zsssvbb.javorcikova@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 517

Počet tried: 21

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried32223222220
počet žiakov935353517156474940513
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD505151441    197

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda1AJ2AJBIOCVMCSJDEJENVETV2FJFJ1FYZGEGHUVCHEIFV
p1B               
I.A1           1  
I.B1           1  
p1A               
II.A1           1  
II.B1,04           1  
III.A1           1  
III.B1           1  
IV.A1           1  
IV.B1,05           1  
V.A1,29 1,62  1,33     1,291  
V.B1,28 1,28  1,24  1,17  1,121  
V.C1,29 1,38  1,21     1,081  
VI.A1,19 1,41  1,33  1 1,371,191  
VI.B1,25 1,32  1,29  1,5 1,181,041  
VII.A1,21,61,7  1,15  1,8 1,41,2511,35 
VII.B1,36 1,36  1,04  1,33 1,41,3611,16 
VIII.A1,51,131,71  1,13    1,58112 
VIII.B1,28 1,52  1,2  1,57 1,361,0411,68 
IX.A 1,381,46  1,15    1,311,54 1,23 
IX.B1 1,73  1  1 1,691,58 1,42 

TriedaINFKAJMATMDVNBENBK1NJ2NJOBNOBVOZOPVCPríprava na vyučovaniePRIPDA
p1B               
I.A  1            
I.B  1            
p1A               
II.A  1,04            
II.B  1            
III.A1 1,04        1  1
III.B1 1,11        1  1
IV.A1 1,12        1  1
IV.B1 1        1  1
V.A1,29 1,48    1,52       
V.B1,28 1,44    1,15       
V.C1,08 1,21    1,29       
VI.A1,04 1,56    1,291      
VI.B1 1,39    1,291      
VII.A1,35 1,55   1,8 1      
VII.B1,12 1,32     1      
VIII.A1,17 1,54   1,382,061      
VIII.B1,16 1,64    1,361      
IX.A1 1,31   1,54 1      
IX.B1 1,65     1      

TriedaPVORKPRED2RJRUJSJSJLSprSEETEHTHDTSVTEVTHFVLA
p1B               
I.A1     11   1   
I.B1     11   1   
p1A               
II.A1     1,151   1   
II.B1     1,041   1   
III.A      1,081   1  1
III.B      1,111   1  1
IV.A      1,231   1  1
IV.B      1,041   1  1
V.A      1,331  11   
V.B      1,41  11,04   
V.C   1,2  1,291  11   
VI.A      1,151  11   
VI.B      1,141  11   
VII.A      1,431,05  11   
VII.B   1,13  1,281  11,04   
VIII.A      1,581  11,13   
VIII.B      1,641  11   
IX.A      1,381   1   
IX.B   1,13  1,271,12   1   

TriedaVUMVYVZáujmové činnostiZEM
p1B    
I.A 1  
I.B 1  
p1A    
II.A 1  
II.B 1  
III.A 1  
III.B 1  
IV.A 1  
IV.B 1  
V.A 1,05  
V.B 1  
V.C 1  
VI.A 1  
VI.B 1  
VII.A 1  
VII.B 1  
VIII.A 1  
VIII.B 1  
IX.A    
IX.B    

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
p1B00022
I.A252500
I.B252501
p1A00024
II.A272700
II.B262600
III.A252501
III.B272700
IV.A262601
IV.B232301
V.A212100
V.B252500
V.C242401
VI.A272700
VI.B282800
VII.A222200
VII.B252500
VIII.A242400
VIII.B252500
IX.A141400
IX.B262600

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
p1B000,0000,0000,00
I.A25172769,08172769,0800,00
I.B25142156,84142156,8400,00
p1A000,0000,0000,00
II.A27149155,22149155,2200,00
II.B26237995,16237995,1600,00
III.A25132152,84132152,8400,00
III.B27184868,44184868,4400,00
IV.A26167365,35167365,3500,00
IV.B23211793,90211793,9000,00
V.A21151173,40151173,4000,00
V.B25189775,88189775,8800,00
V.C24208887,00208887,0000,00
VI.A273255120,563255120,5600,00
VI.B28228981,75228981,7500,00
VII.A222108102,572108102,5700,00
VII.B252891115,642891115,6400,00
VIII.A24230796,13230796,1300,00
VIII.B25244597,80244597,8000,00
IX.A141691130,081691130,0800,00
IX.B263996153,693996153,6900,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku32223222220
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2018/2019 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2018/2019, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Angličtina hrou8 Mgr. Ľubica Repková
Astronomický krúžok12  
Cestovateľský krúžok25 PaedDr. Zuzana Príbojová
Čitateľský krúžok14 Katarína Šimunová
Futbalový krúžok16 PaedDr. Anton Šuba
Hravá angličtina26 Mgr. Juraj Vetrák
I. oddelenie26 Mgr. Martina Ondríková
II. oddelenie25 Kvetoslava Bachletová
III. oddelenie27 Mgr. Šarlota Dianová
IV. oddelenie24 Mgr. Alena Bobulová
Konverzácia NEJ17 Mgr. Katarína Rosiarová
Pohybové hry15 Mgr. Martina Ondríková
Príprava na jazykový certifikát DELF A1, A20 Mgr. Martina Priehodová
Stepový krúžok14 Mgr. Zuzana Kernerová
Šikovné ruky 125 Kvetoslava Bachletová
Šikovné ruky 29 Alena Škríbová
Športové hry9 PaedDr. Simoneta Piatriková
Športový krúžok 214 PaedDr. Anton Šuba
Športový krúžok 110 Mgr. Šarlota Dianová
Turistický krúžok 19 Mgr. Jana Zacharovská
Turistický krúžok 239 Mgr. Ján Nechala
Tvorivé dielne7 Mgr. Alena Bobulová
V. oddelenie25 Alena Škríbová
VI. oddelenie26 Mgr. Ľubica Repková
VII. oddelenie24 PaedDr. Simoneta Piatriková
VIII. oddelenie20 Katarína Šimunová

Záver

Vypracoval: Mgr. Zuzana Sedláčeková

V Banskej Bystrici, 27. septembra 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: