Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským 5.-9. ročník (od 2015/2016)

PredmetRočníkSpolu
5.6.7.8.9.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 55455 24
anglický jazyk 33333 15
Človek a príroda
fyzika 2121 6
chémia 221 5
biológia 21211 7
Človek a spoločnosť
dejepis 11112 6
geografia 21111 6
občianska náuka 1111 4
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova / náboženstvo 11111 5
Matematika a práca s informáciami
matematika 44445 21
informatika 1111 4
Človek a svet práce
technika 11111 5
Umenie a kultúra
hudobná výchova 1111 4
výtvarná výchova 11111 5
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 22222 10
Ostatné
disponibilné hodiny 34435 19


© aScAgenda 2022.0.1319 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.01.2022