• Platby, objednávanie stravy

    • Ceny stravných lístkov platné od 1.9.2021

     V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. a zákona č. 245/2008  Z.z. o vzdelávaní (školský zákon) a v znení a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 1.9.2021 zákonný zástupca žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových skupín stravníkov v súlade s finančnými pásmami (3. finančné pásmo v zmysle VZN Banská Bystrica č. 5/2021) bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov nasledovne:

     • žiaci 1. stupeň -  nákup potravín  1,21 €, úhrada rodiča 1,21 €   
     • žiaci 2. stupeň - nákup potravín   1,30 €, úhrada rodiča 1,30 €  
     • cudzí                -    2,91 €

      


     Režijné poplatky - zmena v platení od 1.3.2019!

     V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia (VZN) č. 01/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, príspevok na úhradu režijných nákladov na výrobu jedál a nápojov  od 01.03.2019 je  v sume 8,00 €/mesiac.

     Od 1.3.2019 bude z kreditu stravníka po objednaní jedla  (prvý deň príslušného  mesiaca) odrátaná paušálne mesačne suma 8,00 €.

     Z uvedeného dôvodu je potrebné navýšiť kredit na konte stravníka o výšku 8,00 € a sledovať zostatok kreditu stravníka po odrátaní režijného poplatku.     Pokyny pre platbu, objednávanie stravy a výdaj stravy

      Držitelia čipových kariet majú k dispozícii výber z 2 jedál.

     Nákup karty

     každý stravník dostane identifikačnú kartu na výdaj stravy. Podpisom potvrdí prevzatie a uhradí poplatok 2,00 € (výpožičné), ktoré po odovzdaní karty (po ukončení vzdelávania na ZŠ), mu budú vrátené.  Stratu karty je potrebné ihneď nahlásiť vedúcej školskej jedálne, ktorá kartu zablokuje. Stravník tak nepríde o cenu zakúpených obedov, ale bude si musieť kúpiť novú kartu v cene 2,00 €. Stratená karta sa zablokuje a prípadný nálezca tak nezíska Vami zaplatené jedlo.

     Objednávanie stravy - ( zmena!  obedy sa objednávajú!)

     stravník sa prihlasuje na obedy po pripísaní úhrady stravného na kartu žiaka. Výber je z dvoch jedál a to jedlo "A"  alebo jedlo "B", vždy  v periodicite na 10 kalendárnych dní dopredu. Stravník si môže zmeny prevádzať na jednotlivé dni vždy do 14.00 hod na nasledujúci deň alebo na celý týždeň dopredu na konci týždňa.

     Od školského roku 2020/2021 sme prešli na objednávanie obedov cez systém Edupage. Po prihlásení sa na stránke školy do rodičovského, príp. žiackeho konta cez ponuku -  "Komunikácia" (ľavá strana ponuky) a následne výber "Školská jedáleň" (ikona príboru) je možné obedy objednávať, resp. odhlásiť. Obed možno objednať aj priamo v škole prostredníctvom objednávacieho terminálu umiestneného na prízemí vedľa ŠJ. Odporúčame stravníkom, aby si najneskôr vo štvrtok pozreli obedy na nasledujúci týždeň a zároveň si ich aj objednali. Nezabúdajte na objednanie stravy, lebo inak žiak nemá obed. Na pondelok treba objednať obed v piatok do 14.00 hodiny. Cez víkend sa obed nedá objednať, nakoľko systém ukončí objednávky v piatok o 14.00 hodine.
      

      

     Odhlasovanie stravy 

     odhlasovanie stravy je potrebné uskutočniť do 14.00 hodiny deň dopredu. Odhlasovanie je možné vykonať aj  prostredníctvom objednávacieho terminálu   (na chodbe oproti kancelárii vedúcej ŠJ) alebo prostredníctvom  internetu.         V prípade choroby môžete odhlásiť dieťa telefonicky alebo e-mailom ráno do 7.30 hodine.

     V prípade akejkoľvek neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť žiaka zo stravy deň vopred do 14.00 hod., v prípade náhleho ochorenia ráno do 7.30 hod.


     Platby 

     za stravu sa môže platiť buď príkazom na účet školskej jedálne 

     č.: SK43 7500 0000 0040 1718 4529/CEKOSKBX alebo v hotovosti v ČSOB banke.  Pri platbe je potrebné uviesť pod variabilným symbolom identifikačné číslo svojho dieťaťa, ktoré dostalo pri obdržaní karty, ide o trojmiestne číslo (xxx). Do poznámky prosíme uviesť meno a triedu žiaka.  Zamestnanci majú variabilný symbol identifikačné číslo (osobné číslo), pod ktorým sa prihlasujú do stravovacieho systému. V stravovacom systéme bude platba jednotlivých stravníkov evidovaná na ich kontách. Stravné musí byť uhradené v dostatočnom predstihu ( do 25. dňa v mesiaci) z toho dôvodu , že ku koncu mesiaca musí mať stravník evidovanú platbu na svojom konte. Tento stav je dôležitý preto, aby si stravník na konci mesiaca mohol objednať (preobjednať) stravu na prvé dni nasledujúce mesiaca.

     Výšku stravného si vypočíta rodič sám, podľa toho, aký má aktuálny stav na stravovacej karte.

                                                                                                                                                                                                           

     Výdaj stravy 

     Každý stravník musí mať pri sebe stravovaciu kartu. 

     V prípade zabudnutia karty stravníkovi nebude obed vydaný!

     Evidencia výdaja stravy je realizovaná výdajovým terminálom. K dispozícii máme 2 výdajové okienka .

     Pri každom okienku môžete dostať jedlo "A" alebo jedlo "B".

     Stratu karty je potrebné bezodkladne nahlásiť vedúcej školskej jedálne!

        Počet stravovacích dní v školskom roku 2021/2022

     • september     2021.........................      19 dní
     • október          2021..........................     19 dní
     • november      2021..........................     20 dní
     • december      2021..........................     16 dní
     • január            2022..........................     16 dní
     • február          2022...........................     19 dní
     • marec           2022...........................      18 dní
     • apríl              2022............................     17 dní
     • máj               2022............................     22 dní
     • jún                2022............................     22 dní

              spolu                                                 188 dní