• Smernica čipových kariet ZŠ

    •  

       

      

     Základná škola Slobodného slovenského vysielača

     Skuteckého 8 Banská Bystrica

      

      

     Číslo: 1/2010

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Stravovanie v školskej jedálni pri Základnej škole

      Slobodného slovenského vysielača

     Skuteckého 8 Banská Bystrica

      

      

      

      

      

      

     Vypracoval: Mgr.Elena Haringová

     Funkcia:  vedúca ŠJ

     Podpis:

     Dátum:

     Schválil: Mgr. Zuzana Sedláčeková

     Funkcia: riaditeľka školy

     Podpis:

     Dátum:

      

      

     Základná škola Slobodného slovenského vysielača Skuteckého 8, Banská Bystrica

     Názov: Stravovanie v školskej jedálni pri Základnej škole SSV, Skuteckého 8 B. Bystrica

     Smernica č.1/2010

      

      

     Čl. I.

     Základné ustanovenia

     1. Účelom  tejto smernice ja stanoviť podrobnosti týkajúce sa stravovania stravníkov v Školskej jedálni pri Základnej škole Slobodného slovenského vysielača 8 Banská Bystrica (ďalej ŠJ pri ZŠ SSV).
     2. Smernica určuje termín, spôsob objednávania, výdaja stravy a ostatné podmienky úhrady nákladov spojených so stravovaním v školskej jedálni.

      

     Čl. II.

     Spôsob a forma stravovania

     1. Základná škola Slobodného slovenského vysielača 8 Banská Bystrica zabezpečuje stravovanie detí, žiakov, zamestnancov a ostatných pracovníkov priamo v ŠJ pri ZŠ SSV podľa zásad správnej výživy.
     2. Výdaj stravy – obedov pre stravníkov v školskej jedálni je určený od 11.30 hod do 14.00 hod.
     3. Z dôvodu zefektívnenia objednávania a výdaja stravy ŠJ pri ZŠ SSV realizuje objednávanie a výdaj stravy pre všetkých stravníkov pomocou čipových kariet. Súčasne  majú držitelia týchto kariet k dispozícii na výber z dvoch druhov jedál.

      

      

     Čl. III.

     Objednávanie (odhlasovanie) stravy

     1. Stravníci, ktorí vlastnia čipové karty, úhradou za stravovanie na nasledujúci mesiac je im automaticky zabezpečené objednávanie stravy.
     2. Objednávanie (odhlasovanie) stravy pre držiteľov čipových kariet je možné prostredníctvom objednávacieho terminálu, ktorý je umiestnený vo vestibule školy, alebo pripojením sa na stravovací systém EDUPAGE  https://zsssvbb.edupage.org/a/skolska-jedalen
     3. Po úhrade za stravu systém automaticky zaeviduje stravníkovi prvé jedlo. Stravník si môže v priebehu mesiaca odhlasovať alebo meniť objednávku na druhé jedlo na jednotlivé dni a to vždy do 14.0 hod na nasledujúci deň alebo na konci týždňa dopredu na nasledujúci celý týždeň.
     4. Ráno je sprístupnený objednávací terminál, pričom je možné meniť alebo rušiť stravu iba na nasledujúce dni. V objednávacom termináli sa stravníkovi zobrazí príslušný deň a výber z dvoch druhov jedál symbolmi A a B.
     5. V prípade choroby má stravník nárok prvý deň výdaja obeda do obedára.
     6. Cudzí stravníci si objednajú stravu na základe zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb.

      

     Čl. IV.

     Nákup čipových kariet, platby za stravovanie

     1. Každý stravník dostane identifikačnú kartu na výdaj stravy. Podpisom potvrdí prevzatie a uhradí poplatok 2,00 € (výpožičné), ktoré po odovzdaní karty ( ukončení vzdelávania na ZŠ) mu budú vrátené.
     2. Stratu karty je potrebné okamžite nahlásiť vedúcej školskej jedálne, ktorá kartu zablokuje. Stravník tak nepríde o cenu zakúpených obedov, ale bude si musieť kúpiť novú kartu v cene 2,00 €.
     3. Platbu za stravu v školskej jedálni môže stravník realizovať najneskôr do 28 dňa v mesiaci prostredníctvom trvalého príkazu, alebo príkazom na úhradu, internetbankingom na účet školskej jedálne, vedený v ČSOB  a.s., pobočka Banská Bystrica č.  účtu 4017184529/7500   podľa  kategórii  stravníkov a rozhodnutia o výške stravného v zmysle VZN Banská Bystrica.  Ak platbu poukážete po 28 dni v mesiaci, môže sa stať, že sa do systému platba nedostane v danom mesiaci a dieťa nebude mať stravu na prvé dni nasledujúceho mesiaca. V stravovacom systéme je platba jednotlivých stravníkov evidovaná na ich kontách.

      

     Čl. V.

     Výdaj stravy

      

     1. Evidencia výdaja stravy je realizovaná výdajnými terminálmi pri výdajnom okienku. K dispozícii sú 2 výdajné okienka. Pri každom je možné dostať buď prvé alebo druhé objednané jedlo.
     2. Preplatky za obedy budú evidované na čipovej karte a platiteľ si sám reguluje výšku stravného počas školského roka.
     3. Zúčtovanie preplatkov sa vykoná po skončení školského roka na účet stravníka, alebo sa prevedie na nasledujúci školský rok.
     4. V prípade, že žiak končí školskú dochádzku, preplatky je možné vybrať v hotovosti u vedúcej ŠJ alebo zaslaním na číslo účtu príslušného stravníka, na ktorý majú byť preplatky vrátené.

      

      

      

      

     Čl. VI.

     Všeobecné ustanovenia

      

     1. Výkonom kontroly dodržiavanie tejto smernice je oprávnená riaditeľka školy alebo ňou poverená osoba.
     2. So smernicou o stravovaní v ŠJ pri ZŠ SSV sú povinní oboznámiť sa všetci stravníci.

      

     Čl. VII.

     Účinnosť smernice

     1. Smernica nadobúda účinnosť dňom 2.9.2010