Základná škola Slobodného slovenského vysielača
O škole Rozvrh Suplovanie Kontakt

Organizácia a činnosť ŠKD (Školský klub detí) Letný tábor ŠKD Dokumenty

ŠKD

Organizácia a činnosť ŠKD (Školský klub detí)

Prevádzka školského klubu začína ráno pred vyučovaním od 6. 30 hod. do 8. 00 hod. a pokračuje po vyučovaní do 17.hod.


Hlavná činnosť ŠKD je od 13. 30 hod. do 15. 00 hod.,kedy sme mimo budovy školy. V tomto čase prosíme rodičov, aby rušili činnosť ŠKD len vo výnimočných prípadoch.

 Dieťa si môžete vyzdvihnúť  hneď po vyučovaní, alebo po 15. hod.

V čase od 15.00 hod. do 16.00 hod. sme  v triede, pokiaľ nie je v slovníčku inak uvedené.

Po 16. hod. sa deti  spájajú a sú v spoločnom klube na prízemí do 17. hod. ČKKKKKKK                                                      Pprava na vyučovanie, vzdelčávacia činnosť
Mesačný poplatok za ŠKD je 10,- €

Číslo účtu, na ktorý môžete platbu za pobyt v ŠKD posielať: SK93 7500 0000 0040 1718 4502

Variabilný symbol dostali žiaci navštevujúci ŠKD od pani vychovávateliek.


Oddychové činnosti  majú charakter prechádzok, voľných rozhovorov, individuálnej záujmovej činnosti – čítanie, zberateľstvo, hudobné činnosti, pracovné činnosti. V súčasnej dobe sa uplatňujú aj  špecifické relaxačné techniky, primeraný autogénny tréning a pod. Do režimu ŠKD sú zaraďované kedykoľvek, podľa potreby detí, aj individuálne. 

Rekreačné činnosti obsahujú pohybovo náročnejšie aktivity. Slúžia k odstráneniu únavy z vyučovania a k odreagovaniu. Mali by sa realizovať vonku. Zaraďujeme sem telovýchovné aktivity, športové, turistické aktivity a manuálne práce. Sú dôležité pre zdravý duševný a telesný vývoj.

 

Záujmové činnosti sa podieľajú  na utváraní životného štýlu a hodnotovej orientácie detí. Sú to spoločenskovedné, prírodovedné, pracovno-technické, telovýchovné, športové a esteticko-výchovné činnosti.


Príprava na vyučovanie je charakterizovaná individuálnym prístupom k deťom, nadväzovaním spolupráce s učiteľmi a rodičmi detí. Sú tu činnosti odlišné od vyučovania ako napr. didaktické hry a záujmové činnosti dávajúce možnosť praktickej aplikácie vedomostí, ich rozširovanie a prehlbovanie.


 

    Školský klub ponúka celú škálu rôznych voľno-časových aktivít, ktoré pozitívne ovplyvňujú voľný čas detí a učia ich využívať voľný čas plnohodnotne.Školský klub zabezpečuje odpočinok, relaxáciu, vedie k sebaobslužným činnostiam, realizuje verejnoprospešné činnosti, pripravuje na vyučovanie didaktickými hrami, zabezpečuje sebarealizáciu dieťaťa,socializáciu dieťaťa formou spoločenských vzťahov a umožňuje individ. prístup k deťom. ŠKD  pracuje v 9 oddeleniach.Výhodná poloha školy v blízkosti centra nám umožňuje časté návštevy filmových, divadelných predstavení, výstav, múzeí, galérií, remeselných dielní, športových aktivít a programov na námestí. V priebehu roka  nacvičujeme programy na Deň matiek a otcov, vianočné besiedky, akadémie. Pripravujeme program na karneval, halloween, Mikuláša, MDD, rôzne motivačné súťaže a zábavné úlohy. Venujeme sa dopravnej výchove s policajtom, zdravej výžive. Spoluprácujeme  s firmou walmark, zubnou lekárkou. Prácujeme s počítačmi, vyrábame výrobky, darčeky z rôznych materiálov, robíme s deťmi výzdobu tried a školy v jednotlivých ročných obdobiach. V rámci  pohybových aktivít navštevujeme  park, SNP park, školské ihrisko, korčuľujeme na kolieskových korčuliach, v zime na ľade, chodíme do telocvične, naštevujeme plaváreň, chodíme na výlety a poriadame súťaže aj na snehu.Fotografie nájdete vo fotoalbume:o)