• Stanovy ŽŠR

    •                Stanovy žiackej školskej rady:

     I. Všeobecné ustanovenia

     1. Žiacka školská rada (ďalej ŽŠR)  je dobrovoľným združením detí 5. - 9. ročníka ZŠ bez rozdielu národnosti, vierovyznania, sociálneho pôvodu.
     2. Sídlom
     ŽŠR je Základná škola Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8, 974 01 Banská Bystrica.
     3. ŽŠR je poradným orgánom riaditeľa školy.

     II. Poslanie ŽŠR

     Poslaním ŽŠR je :
         - zastupovať všetkých žiakov ZŠ SSV v súlade s princípmi humanizmu a demokracie
         - vyhľadávať problémové okruhy a pomáhať pri ich riešení
         - vhodne formulovať a predkladať požiadavky žiakov a učiteľov
         - pomáhať pri zabezpečovaní školských a mimoškolských aktivít

     III. Ciele ŽŠR

     V spolupráci s pedagógmi
         - zabezpečovať ochranu práv detí, ktoré sú zakotvené v Deklarácii práv dieťaťa medzinárodnej organizácie UNESCO s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti
         - podieľať sa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov
         - riešiť problémy správania v škole i na verejnosti
         - uplatňovať demokratizáciu vyučovacieho procesu (asertívne vystupovanie učiteľa k žiakovi, žiaka k učiteľovi)

           Žiak rešpektuje učiteľa ako svojho priameho nadriadeného. Správa sa k nemu korektne, s patričnou úctou. Má právo opýtať sa na akýkoľvek problém, s ktorým si nevie poradiť. Nikdy nemôže urážať učiteľa. Dodržiava všetky zásady školského poriadku a vnútorného poriadku školy.

           Učiteľ vo vzťahu k žiakovi i rodičom vystupuje korektne, čestne a spravodlivo. Nepoužíva telesné tresty, urážlivé a hanlivé slová na adresu žiakov. Plní si svoje povinnosti v súlade s Pracovným poriadkom školy a Zákonníkom práce. Formy a metódy práce sú osobnou záležitosťou učiteľa. Vybrané formy a metódy práce používa tak, aby žiaci čo najlepšie ovládali predpísané učivo.

         - podieľať sa na zlepšení spolupráce medzi rodinou a školou (napr. prostredníctvom rôznych spoločných podujatí)
         - zaoberať sa problematikou stravovania v školskej jedálni (kultúra stolovania, úroveň kvality, kvantity, pestrosť jedál stravnej jednotky)
         - aktivizovať žiakov v mimoškolských činnostiach (kultúrno-spoločenské a športové podujatia, záujmové krúžky a pod.)
         - podieľať sa na výzdobe školy
         - zabezpečiť správny informačný tok (členovia ŽŠR sú povinní informovať všetkých žiakov a triednych učiteľov o prijatých uzneseniach a v spolupráci s pedagógmi vzniknuté problémy riešiť)

     IV. Úlohy ŽŠR

     Úlohou ŽŠR pri plnení svojho poslania a cieľov je :
         - predkladať pripomienky a návrhy
         - upozorňovať na problémy, ťažkosti žiakov
         - zohľadňovať názory a pripomienky vyučujúcich
         - usporiadať požiadavky a vypracovať programové zameranie
         - určiť poradie naliehavosti a možnosti riešenia, príp. realizácie danej problematiky
         - každé uznesenie ŽŠR vyriešiť do budúceho zasadnutia

     V. Členstvo

     1. Členstvo v ŽŠR vzniká poverením zástupcu triedy 5. - 9. ročníka ZŠ priamou voľbou triednym kolektívom
     2. Člen musí by» schopný riešiť dané problémy v kolektíve triedy
     3. Zánik členstva v
     ŽŠR:
         a) vystúpením
         b) vylúčením
         c) zánikom ŽŠR

     VI. Práva a povinnosti členov

     1. Člen má právo :
         - podieľať sa na činnosti a rozhodovaní
     ŽŠR podľa svojich schopností a možností
         - asertívne vystupovať na pôde
     ŽP (predkladať vlastné názory, pripomienky, možnosti riešenia kultivovaným vystupovaním tak, aby neublížil žiakom, učiteľom, rodičom, verejnosti)
         - zmeniť svoj názor
         - vyjadrovať sa ku všetkým problémom a predkladaným návrhom a pripomienkam

     2. Povinnosti člena :
         - dodržiavať stanovy
     ŽŠR
         - pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí
     ŽŠR
         - informovať o úlohách a uzneseniach svojich spolužiakov a triedneho učiteľa
         - plniť uznesenia
     ŽŠR
         - aktívne sa podieľať na činnosti ŽŠR

     VII.  Organizačné zásady ŽŠR

     1. ŽP sa schádza 1x v mesiaci alebo vtedy, ak o to požiada ktorýkoľvek člen ŽŠR alebo riaditeľ školy
     2. Pri rozhodovaní sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov
     ŽŠR
     3. Uznesenie je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov
     4. Spory medzi členmi
     ŽŠR rieši vedenie ZŠ
     5. Činnosť ŽŠR metodicky riadi poverený učiteľ

     VIII. Predseda ŽŠR

     1. Zvoláva a riadi zasadnutia ŽŠR
     2. Zastupuje ŽŠR na verejnosti
     3. V prípade svojej neprítomnosti poverí predchádzajúcimi úlohami niektorého člena ŽŠR

      

     Žiacka školská rada pracuje pod vedením p. učiteľky Mgr. Kosákovej. Tvoria ho zástupcovia jednotlivých tried a žiaci, ktorí prejavili mimoriadny záujem o dianie na našej škole. Zaoberá sa aktuálnymi problémami školy, pomáha pri organizovaní rôznych aktivít.:

     Žiacka školská rada rieši Šetrenie elektrickou energiou v škole. Zástupcovia tried budú príkladom správania sa.

     Informuje o plánovaných aktivitách a súťažiach.