Základná škola Slobodného slovenského vysielača
O škole Rozvrh Suplovanie Kontakt

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk 1AJ
Anglický jazyk 2AJ
Biológia BIO
Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry CSJ
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk 2FJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Matematika MAT
Mediálna výchova MDV
Náboženská výchova evanjelická NBE
Náboženská výchova katolícka NBK
Nemecký jazyk 2NJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Ochrana života a zdravia OZO
Pracovné vyučovanie PVC
Prvouka PVO
Regionálne dejiny RED
Ruský jazyk 2RJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Triednická hodina THF
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.11.2018