• Prijímacie konanie na SŠ

    • Informácie o absolventskej miere nezamestnanosti podľa jednotlivých študijných a učebných odborov nájdete tu: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=8950

      

     Postup pri prijímacom konaní na stredné školy                  

     1. Aktuálne informácie sa dozviete v januári 2022 na RZ pre rodičov žiakov 9. a 8. ročníka, prípadne na internetových stránkachenlightenedPo situácii v minulom školskom roku /prerušenie vyučovania/ očakávame  zmeny v podávaní prihlášok na SŠ v šk. roku 20222/23. Všetky informácie sa budeme snažiť sledovať a včas vás informovať.

                                         /Žiaci 8. ročníka si môžu podať 2 prihlášky na bilingválne gymnáziá//

      

     TERMÍN TALENTOVÝCH SKÚŠOK: od  15.3. -  30. 4.2022

     GJGT - francúzsky jazyk    

     EVG - ANJ/NEJ - 

     GMK - španielsky jazyk 

                 - čínsky jazyk  

     OŠG -

     BG Sučany -

     BG A.Kmeťa B.Štiavnica -

     Konzervatórium BB -

      

     I.KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK (vrátane 8.r. gymnázií): 1.termín -  9.5.  a  2.termín -  12.5.2022


      

     Ministerstvo školstva SR:  www.minedu.sk
      Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica
     www.svsbb.sk
      Nástenka výchovného poradcu 1. poschodie


     2. Vstupný doklad
     Každý žiak 8. a 9. ročníka vyplní vstupný doklad, kde vypíše všetky údaje, ktoré sú potrebné vpísať do prihlášky. Veľmi precízne je potrebné vyplniť adresu, kontaktné údaje zákonného zástupcu, SŠ a odbor.Každú zmenu je potrebné včas nahlásiť výchovnému poradcovi.
     3. Záväzná prihláška na SŠ s talentovou skúškou /
     bilingválne, umelecké, športové školy, matematická trieda, konzervatóriá aj 8- ročné ŠG /
      Žiaci 8. ročníka si môžu podať v tomto školskom roku 2 prihlášky na bilingválne gymnáziá.Žiaci 9. ročníka môžu podať tiež 2 prihlášky na školy s talentovou skúškou, okrem toho 2 prihlášky na školy všeobecné.Kritériá prijímacieho konania budú zverejnené na stránkach školských výpočtových stredísk spolu s termínmi konania prijímacích skúšok do ................
     Na vytlačenej  prihláške je potrebné skontrolovať všetky údaje, najmä známky/ neprepisovať/ adresu.

     Do originálu prihlášky zákonný zástupca ďalej doplní:
      

      


     4.Vyplnenú  prihlášku spolu s prefotenými diplomami treba odovzdať najneskôr dňa - .............

     do rúk výchovnej poradkyne. Posledný možný termín je -.................
     Možnosť podať aj  elektronickú prihlášku
     - podrobnejšie na RZ v januári
     5.Kritériá prijímacieho konania na ostatné školy a gymnáziá budú zverejnené do ............. Žiaci 9. ročníka si môžu podať 2 prihlášky na uvedené školy.Postup pri vyplnení prihlášok je rovnaký ako pri školách talentových. 

     6.Vyplnené a lekárom potvrdené prihlášky spolu s prefotenými diplomami a kópiou / 2 kópie/je potrebné odovzdať do rúk výchovnej poradkyne do -............. Posledný možný termín odoslania prihlášky je - .4. 2021.
     bez dátumov a podpisov je prihláška neplatná
     7. Po zverejnení informácie o prijatí žiaka, prípadne doručení rozhodnutia o prijatí, sa žiak spolu so 
     zákonným zástupcom musí zapísať na SŠ. Deň zápisu určí SŠ. Je potrebné sledovať internetové stránky príslušnej SŠ.Na zápise musíte odovzdať zápisný lístok!!!

     Pozor! Zápisný lístok je len jeden originál, dobre ho uschovajte.Zápis môže opätovne ZZ zrušiť a zapísať žiaka na inú SŠ - 2x
     V prípade, že žiak nie je prijatý, môže ZZ podať odvolanie proti rozhodnutiu do 5 dní. 

     8. Druhé kolo prijímacích skúšok v prípade, že žiak nie je na SŠ prijatý po prvom kole sa bude konať - .6. 2021.
     9. Pre žiakov 5. ročníka platí podobný postup. Podľa nového "Školského zákona" sa môžu hlásiť na 8-ročné gymnáziá žiaci po ukončení 5. ročníka.


     SŠ v našom okolí:
     SŠ a gymnáziá, na ktoré sa žiaci hlásia najčastejšie:

     www.gjgt.sk – Gymnázium J.G. Tajovského, Tajovského 25, B. Bystrica
     www.gasbb.edupage.org - G- A. Sládkoviča, Komenského 18, B. Bystrica
     www.gmkbb.edu.sk- G.-M. Kováča, Mládežnícka 51, B. Bystrica
     http://egymbb.edupage.org/- Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5 B. Bystrica
     www.sportgymbb.edu.sk-OŠG Banská Bystrica, Trieda SNP 54
     http://www.kgsm.sk/- Katolícke gymnázium Š. Moysesa, Hurbanova 9B. Bystrica
     http://www.gbas.sk/- G-BAS Milana Hodžu,Komenského 215, 03852 Sučany


     http://spsjm.edupage.org/-SPŠ-J. Murgaša, Hurbanova 6, B. Bystrica
     http://oatabb.edupage.org/-OA-Tajovského 25, B. Bystrica
     http://www.zssbb.edu.sk/-  Stredná odborná škola, Školská 5, B. Bystrica
     http://joomla.soshotel.sk/- Združ.stred.škola služieb, Jabloňová 1351, Zvolen
     http://www.habrezno.edu.sk/- Hotelová a obchodná akadémia, Malinovského 1, Brezno
     http://dopravnazv.edupage.org/- ŠPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
     http://www.slsbs.edu.sk/- Stredná lesnícka škola, Akademická 16, B. Štiavnica
     http://ssuszv.edupage.org/- Súkromná stredná umelecká škola Zvolen
     http://www.konzervatoriumbb.sk/- Konzervatórium J. L. Bellu, Skuteckého 27, Banská Bystrica