• Poruchy správania

    •  PORUCHY POZORNOSTI 

            Do veľkej „rodiny“ porúch spôsobených oslabením centrálnej nervovej sústavy ( kam patria i vývinové poruchy učenia ), patria poruchy pozornosti s hyperaktivitou ( ADHD ), poruchy pozornosti bez prítomnej hyperaktivity (ADD ).

     Charakteristické prejavy ADD, ADHD:

     -      malé rozpätie pozornosti, neschopnosť sústrediť sa na práve riešenú
            úlohu, neschopnosť dokončiť začatú úlohu, sledovať priebeh vyučovania, 
            či inštrukcie v domácom prostredí,

     -     dieťa sa nechá ľahko rozptýliť vonkajšími stimulmi, nekonroluje svoje prejavy, neobstojí
           v rade, nevie sa hrať potichu, skáče do reči, neuvedomuje si nebezpečenstvo, dôsledky
           svojho konania,

     -     nadmerne veľa rozpráva / často odbieha od témy /, dieťa býva často nepokojné a nervózne
           bez zjavnej príčiny, stráca svoje osobné veci, nedokáže si udržiavať poriadok vo svojich
           veciach / napr. na vyučovaní na jeho lavici /.

     Všetky uvedené prejavy sa môžu vyskytnúť v najrôznejších kombináciách / taktiež často i v spojitosti s vývinovými poruchami učenia /, v rozmanitej intenzite a závažnosti. Vďaka spomenutým prejavom v správaní  dochádza k narušeniu vzťahov v rodine, ale i vzťahov medzi vrstovníkmi a tak narastá riziko sociálnej izolácie dieťaťa.