• Nadané a talentované deti

    • Charakteristika a prejavy nadaných detí

         

           Rozpoznať nadanie u detí , ktoré ešte nemajú dostatok skúseností, vedomostí a príležitostí, aby ho mohli jednoznačne preukázať výsledkami svojej činnosti opakovane, nie je jednoduché a jednoznačné. Snažíme sa posúdiť jeho predpoklady. Identifikovať nadanie je však dôležité preto, aby sme mohli vzdelávať a vychovávať nadané deti smerom k upevňovaniu a rozvíjaniu ich nadania - čo je v konečnom dôsledku na prospech celej spoločnosti. To, ako ich vzdelávať, vychovávať a podporovať  je ešte stále predmetom skúmania a získavania skúseností.

           Nadané deti tvoria veľmi rôznorodú skupinu. Ich spoločným znakom je, že majú oproti rovesníkom vysoko rozvinuté intelektové schopnosti, v porovnaní so svojimi rovesníkmi dosahujú, alebo majú predpoklady dosahovať nadpriemerné výkony v rôznych oblastiach.  Ich intelekt je v predstihu - akoby na úrovni staršieho dieťaťa. Neexistuje všeobecný vzorec prejavov, na základe ktorých možno jednoznačne označiť dieťa za nadané. Nadané dieťa musí byť identifikované odborníkmi, najčastejšie v Centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

          Nadané deti potrebujú k realizácii svojho prínosu pre spoločnosť vzdelávací program a servis, ktorý nie je bežne školami poskytovaný. Podľa najnovšej legislatívy je intelektovo nadané dieťa žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Intelektové nadanie sa zisťuje predovšetkým intelektovými testami. Hoci mnohí odborníci poukazujú na slabé miesta takejto identifikácie, zatiaľ zostáva jediným nástrojom, ktorý dokáže intelektové nadanie kvantifikovať. Výsledkom testu je tzv. intelektový kvocient – IQ. Priemerný intelekt sa pohybuje v rozpätí 90 - 110 bodov (podľa najčastejšie používaného testu), za hranicu nadania sa považuje teda IQ 130. Odborníci odporúčajú aj ďalšie doplnkové metódy (pozorovanie dieťaťa učiteľom, rozhovory s rodičmi, osobnostné dotazníky, rozbor výsledkov činnosti dieťaťa, testy tvorivosti). Čím viac nástrojov sa na identifikáciu použije, tým je diagnostika nadania presnejšia. Neexistuje všeobecný vzorec prejavov, na základe ktorých možno jednoznačne označiť dieťa za nadané.

     Toto sú niektoré z najčastejších charakteristík nadaných detí:

     • majú široký slovník, dobrú slovnú zásobu a veľa vedomostí v určitých oblastiach,
     • skoro začnú  čítať ( niekedy už v predškolskom veku),
     • sú aktívni, majú vysokú vnútornú motiváciu
     • dobre zdôvodňujú, argumentujú, používajú abstraktné pojmy
     • majú dobrý zmysel pre humor,
     • dosahujú výborné výsledky v náročnejších matematických úlohách, niektoré deti sa naučia jednoduché matematické úkony už v predškolskom veku,
     • majú dlhodobú pamäť, rýchlo a ľahko sa učia
     • vedia dobre triediť a kategorizovať informácie a hľadať logické vzťahy,
     • sú veľmi tvoriví,  zaujímajú sa o umenie, majú zaujímavé nápady, sú dobrými pozorovateľmi, sú zvedaví
     • majú široké spektrum záujmov, mnohokrát netypických pre daný vek
     • kladú nezvyčajné otázky
     • informácie si overujú z viacerých prameňov
     • dobre sa vedia sústrediť na predmet svojho záujmu
     • často sú zanietení pre niektorú oblasť poznania (napr. živočíchy, zemepis, astronómia)
     • sú kritickí k autoritám, nároční na učiteľa
     • majú estetické cítenie
     • podávajú nadpriemerné výkony v testoch a skúškach

          Samozrejme, všetky nadané deti neprejavujú všetky tieto charakteristiky, sú to len typické prejavy, ktoré sú v rannom vývine nadaných detí viac alebo menej výrazné. Ďalšou typickou charakteristikou nadaných detí je asynchrónnosť ich vývinu. Nevyvíjajú sa vo všetkých oblastiach rovnako. Práve asynchrónnosť sa prejavuje v škole rôzne, čo môže u dospelých vyvolávať pochybnosti, či nadanie bolo identifikované u dieťaťa správne.

     S intelektovým nadaním sa často spájajú aj problémy. Patria k nim:

     poruchy spánku,

     poruchy správania,

      hyperaktivita

     poruchy emocionality,

     problémy v sociálnych vzťahoch,
     nedostatok sebavedomia,

     perfekcionizmus,

     nerovnomerný vývin nadania,

     neochota prijať prehru, neúspech,

     ochota pracovať len na problematike, ktorá ich zaujíma,

     problémy s autoritami, najmä v adolescentnom veku

     mnohé iné problémy, vrátane porúch učenia a správania

     Skutočnosť, že dieťa má niektorý z vyššie uvedených problémov, neznamená, že ide o nadané dieťa. Ani dieťa, ktoré má väčšinu uvedených charakteristík sa nemusí prejaviť ako dieťa nadané a naopak, aj dieťa, ktoré sa ako nadané neprejavuje, neskôr môže nadaným byť.