• Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka

    •  
      

     Celoslovenské testovanie žiakov  9. ročníka ZŠ je organizované Štátnym pedagogickým ústavom, NÚCEM a MŠ.

     http://testovanie.svsmi.sk/materialy.aspx

      

     Základné informácie:

      

     1. Komu je testovanie určené ?

     Žiakom 9. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov 
     s mentálnym postihnutím) 
      
     Riadny termín:  6. apríla 2022
      
     2.  Ciele testovania: 
      
     • získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2) 
     a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium (ISCED 3) 
     • porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl 
     • poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbuo úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktoránapomôže
     pri skvalitňovaní vyučovania 
      
      3. Aké predmety sa testujú: 
      
     • slovenský jazyk a literatúra
     • matematika 
      
     4.Aký rozsah učiva sa testuje: 
      
     Testuje sa učivo, ktoré sa preberá na II. stupni ZŠ –  od 5. ročníka do polovice 9. ročníka ZŠ. 
      
     5. Aké náročné sú úlohy: 
      
     Úlohy v teste sú zaradené do troch úrovní:
     1. Zapamätanie a porozumenie – jednoduché myšlienkové operácie, priraďovanie, zoraďovanie, triedenie, porovnávanie.
     2. Špecifický transfer – vyžadujúce zložitejšie myšlienkové operácie, aplikáciu vedomostí – indukciu, dedukciu, vysvetľovanie, dokazovanie a pod.  
     3. Nešpecifický transfer – zložitejšia aplikácia vyžadujúca tvorivý prístup, riešenie problému, hodnotenie a pod. 
      
     6. Akého typu sú testy T9 a aká je ich očakávaná úspešnosť: 
      
     Sú to testy relatívneho výkonu, tzv. NR testy – norm-referenced (rozlišujúce). Výkon žiaka sa porovnáva s výkonom ostatných žiakov, ktorí riešili ten istý 
     test. Úspešnosť jedného žiaka závisí od neúspechu ostatných žiakov. Očakávaná priemerná úspešnosť žiakov je 50-60 %. 
     Rozdiel medzi percentom a percentilom: 
     Kým percento vyjadruje úspešnosť žiaka dosiahnutú v teste,  percentilvyjadruje v percentách dosiahnuté poradie žiaka v celej populácii testovaných 
     deviatakov na Slovensku. 
      
     7.  Povolené pomôcky:  kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero 
      
     8.  Zakázané pomôcky:  mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod. 
      
     9. Termín zaslania výsledkov: 
      
     • V elektronickej podobe získajú ZŠ výsledky • Výsledkové listy dostanú ZŠ v polovici mája 2017 /pred prijímacími pohovormi na SŠ/. Pri úspešnosti žiaka v testovaní / žiak dosiahne viac ako 90% z testu z MAT a súčasne aj zo SJL nemusí robiť prijímacie pohovory na SŠ/
      

     10. Kedy prebehne testovanie?                                                 

     Testovanie sa uskutoční 6. apríla 2022

     Náhradný termín: 

     • Náhradné testovanie sa bude konať ..............2022
     • Náhradné testovanie sa bude konať v príslušných krajských mestách. 
     • Zúčastniť sa ho môžu iba žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli 
     zúčastniť riadneho termínu. 
     • Výsledky testovania v náhradnom termíne získajú ZŠ v polovici mája 2018. 

     11. Koľko bude trvať samotné testovanie?

     1.  testovaný predmet -slovenský jazyk a literatúra  - 60 minút -

     2. testovaný predmet - matematika -  60 minút


     Žiaci prídu do školy najneskôr o 7.45 hod.
     Presný harmonogram majú žiaci na nástenke v triede a nástenke výchovného poradcu, alebo na stránke:

     http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2016/Pokyny_pre_administratorov_T9-2016.pdf

     !!! Vzorové úlohy môžete nájsť na stránke www.statpedu.sk - certifikačné merania - celoplošné testovanie9 alebo www.nucem.sk

     12. Výsledky

     Všk. r. 2019/2020 a 2020/2021 bolo TESTOVANIE 9 zrušené pre pandémiu COVID 19

      

     V šk.r. 2009/2010!

     Naši žiaci sa umiestnili na 13. mieste v rámci SR a 1. mieste v rámci Banskobystrického kraja

     Priemerná úspešnosť školy: matematika 89,4%, /percentil 99,0/slovenský jazyk 86,6%/ percentil 97,5
     Priemerná úspešnosť v rámci SR: matematika 60,1%, slovenský jazyk 67,6%. 

     V šk.r. 2010/2011!

     Naši žiaci sa umiestnili na 4. a 5. mieste v rámci SR a 1. mieste v rámci Banskobystrického kraja

     Priemerná úspešnosť našej školy : slovenský jazyk- 84,4%, matematika- 89,9%

     Celoslovenský priemer: slovenský jazyk- 58,2%, matematika- 52,9%

     V šk.r. 2011/2012!

     Úspešnosť v rámci SR:

     SJL- 2. miesto- 78,9%

     Mat- 5. miesto- 84,9%

     V šk.r. 2012/2013

     Úspešnosť v rámci SR:

     SJL- 3. miesto- 86,1%

     Mat- 1. miesto- 87,6%

     V šk.r. 2013/2014

     Úspešnosť v rámci SR

     SJL - 1. miesto - 83,1%

     MAT - 5.miesto - 79,3%

     http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2014/vysledky/T9_Top_8_mat_sjl_2014.pdf

     V šk. r. 2014/2015

     Úspešnosť v rámci SR

     SJL - 4.miesto - 84,72 %

     MAT - 1.miesto - 90,51%

     V šk. r. 2016/2017yes

     SJL -  82,6%

     MAT - 78,4%