• Prevencia drogovej závislosti

    • Niekoľko postrehov a rád pre rodičov
      
         Z hľadiska veku dieťaťa si musíme uvedomiť, že už aj dieťa v predškolskom veku je veľmi všímavé a okolie spoznáva jeho priamym pozorovaním. V období mladšieho školského veku sa postupne formuje sebavedomie, charakter, postojem mravné hodnoty. Na pôsobenie negatívnych vplyvov je mimoriadne citlivá puberta / 10. - 15. rokov/. Vo všetkých vývinových obdobiach by rodičia mali mať na mysli, že významným prvkom v prevencii drogových závislostí je výchova prostredníctvom vzoru rodičov. Na základe správania rodičov si už malé dieťa formuje svoje postoje. Dieťa by malo byť dostatočne informované o zdravom spôsobe života a negatívnom účinku drog.
         Rodičia by mali pre dieťa zabezpečiť aktívny a zdravý spôsob trávenia voľného času. Je potrebné neustále podporovať rozvoj sebadôvery dieťaťa, povzbudzovať ho aj pri neúspechoch, naučiť  ho prekonávať prekážky, vytyčovať si reálne ciele, formovať sebadisciplínu  a preberať zodpovednosť za realizované správanie  a jeho dôsledky. Dôležité je, aby dieťa malo stanovené aj povinnosti, ktorých splnenie rodič musí kontrolovať.
     V prípade akéhokoľvek podozrenia, že moje dieťa má problém s drogou, prípadne sa začalo pohybovať v problémovej skupine, neváhajte kontaktovať odborníkov/ tr. učiteľku, výchovného poradcu, koordinátora prevencie, pediatra, pracovníkov CPPPaP a pod./. Jednoduchšia je vrátiť sa z kratšej cesty.